Header Ads

Header ADS

FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 3 เท่า

 FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 3 เท่า

เงินที่ได้นำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 และ เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี  5 ปี  7 ปี และ 10 ปี  โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์  FTREIT เปิดเผยว่า “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 แม้ปัจจุบันภาคธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หุ้นกู้ FTREIT ก็ยังได้รับยอดจองเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขายหลายเท่า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกองทรัสต์ลดลง และ อายุหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.69 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ชุดที่ 2 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.54 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569  ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และ ชุดที่ 4 จำนวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,800 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจำนวน 700 ล้านบาท

###

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ FIRM 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์  (ประเทศไทย) จำกัด (FIRM)  เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 โดยเป็นบริษัทในกลุ่ม Non-financial ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT โดย FIRM มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการกองทรัสต์ให้สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์ในการลงทุนและจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง ซึ่งไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะทรัพย์สินในกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เท่านั้น แต่ยังพิจารณาการลงทุนทรัพย์สินคุณภาพจากนอกกลุ่มด้วย นอกจากนี้ยังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่กองทรัสต์ ผ่านวิธีการลงทุนในลักษณะต่างๆ เช่น การขายและเช่ากลับ (Sale & Leaseback) การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินโดยการปรับปรุงคุณภาพทรัพย์และพื้นที่เช่า (Asset Enhancement Initiative) ฯลฯ ภายใต้การบริหารงานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายหน่วยงาน  

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.ftreit.co.th หรือ  www.frasersproperty.co.th 

 

เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) หรือที่รู้จักกันในชื่อเดิมว่า ทีรีท (TREIT) เป็นกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นกว่า 44,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)  มีจำนวนทรัพย์สินที่เป็นอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวมทั้งสิ้น 636 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่กว่า 2.03 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยาปทุมธานี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มาพร้อมผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดย ในไตรมาสที่ 2/2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Occupancy Rate) มากกว่า 86% ขณะเดียวกันได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A/Stable  และยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในเข้าดัชนี FTSE Global Equity Index Series (GEIS) สำหรับรอบทบทวนกลางปี มีผลในเดือน มีนาคม 2564 จัดทำโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดทำดัชนีหลักทรัพย์ในระดับสากล 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.ftreit.co.th  

 

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีชื่อย่อหลักทรัพย์ “FPT” และเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ทำให้ปัจจุบัน เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรรายแรกของประเทศไทย ที่มีแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมประเภทที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และ อุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ GVREIT เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิง       พาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th 

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 39.2 พันล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ ประเภท ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและพื้นที่เชิงพาณิชยกรรมและโรงแรม รวมถึงบิสซิเนส พาร์ค และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลีย ยุโรป และจีน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 70 เมือง ใน 20 ประเทศ ทั่วทั้งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป ภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่ 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.com หรือติดตามบริษัทฯ ได้ที่ LinkedIn 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.