Header Ads

Header ADS

กรุงศรีออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือ SME ที่ต้องปิดกิจการจากผลกระทบของโควิด ตามมาตรการรัฐ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน เริ่มได้ทันที

16 กรกฎาคม 2564

กรุงเทพ (16 กรกฎาคม 2564) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เดินหน้าออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME ที่ต้องปิดกิจการจากผลกระทบของโควิด ตามมาตรการภาครัฐ โดยสามารถพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 2 เดือน เริ่มได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 
นางสาวดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME กล่าวว่า “ธนาคารได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดและผลกระทบกับลูกค้าของธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันทวีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ธนาคารได้มีการหารือร่วมกันกับสมาคมธนาคารไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหาแนวทางเร่งด่วนในการช่วยเหลือที่ตรงจุดและรวดเร็ว จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือใหม่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME ทั้งขนาดกลาง ขนาดเล็กและขนาดย่อม สามารถพักชำระหนี้ได้เป็นระยะเวลา 2 เดือนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เริ่มได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป สำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่ต้องปิดกิจการในพื้นที่ควบคุมฯ ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวมถึง SME นอกพื้นที่ควบคุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ อย่างไรก็ตามสำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมจนทำให้ยอดขายลดลงแม้ไม่ปิดกิจการ ธนาคารก็พร้อมให้ความช่วยเหลือในรูปแบบมาตรการอื่นๆ ที่มีอยู่ตามความเหมาะสมของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์พักหนี้ การพักชำระเงินต้น  พักชำระค่างวด ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย และปรับประเภทวงเงินสินเชื่อ”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.