Header Ads

Header ADS

“จุรินทร์”เป็นประธานเซ็น Mini FTA ฉบับประวัติศาสตร์ไทย-ไห่หนาน ขยายร่วมมือค้าขาย

img

“จุรินทร์”เป็นประธานการลงนาม Mini FTA ไทย-ไห่หนาน ถือเป็นฉบับประวัติศาสตร์ และเป็นฉบับแรกที่ไทยทำกับมณฑลของจีน ตั้งเป้าเพิ่มความร่วมมือการค้า อำนวยความสะดวกทางการค้า เพิ่มมูลค่าการค้าใน 3 สินค้าเป้าหมาย “เกษตร อาหาร อุตสาหกรรม” และร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ พร้อมเร่งยอดการค้าเพิ่มเป็น 12,000 ล้านภายใน 2 ปี
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางการค้าไทย-ไห่หนาน ระหว่างนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กับนายเฉิน ซี อธิบดีกรมพาณิชย์ไห่หนาน ผ่านระบบทางไกล ที่กระทรวงพาณิชย์ ว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีส่วนในการผลักดันให้ประเทศไทยและมณฑลไห่หนาน มีความร่วมมือทางการค้าที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นวันครบรอบ 101 ปีของการสถาปนากระทรวงพาณิชย์ของไทย ยังเป็นวันครบรอบ 69 ปี ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย โดยพิธีลงนาม MOU ในวันนี้ จึงถือได้ว่าเป็นก้าวที่มีความสำคัญ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ไทย และกรมพาณิชย์ไห่หนาน ที่จะช่วยสร้างความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่การค้าบนพื้นฐานความร่วมมือฉันท์มิตรระหว่างกันตลอดไป  
         
“ขอขอบคุณมณฑลไห่หนาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือนี้ขึ้น ผมเชื่อมั่นว่า การลงนาม MOU ในวันนี้ จะเป็นกลไกที่สำคัญในการส่งเสริมการค้าและการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต”
         
นายจุรินทร์กล่าวว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็น Mini-FTA ฉบับแรกที่ไทยทำกับมณฑลในประเทศจีน ซึ่งเป็นนโยบายที่ให้ไว้กับกระทรวงพาณิชย์ว่าให้ทำความตกลงการค้าฉบับเล็ก หรือจะเรียกว่า Mini-FTA ก็ได้ โดยทำกับรัฐต่าง ๆ ที่บางรัฐมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าหรือมีจำนวนประชาชนมากกว่าประเทศไทย โดยไห่หนานเป็นตัวอย่างแรกที่เกิดขึ้นกับประเทศจีน และยังมีแผนที่จะเดินหน้าทำกับมณฑลอื่น ๆ ของจีนเพิ่มขึ้น เช่น มณฑลกานชู ที่มีชาวมุสลิมอยู่มาก เพื่อเป็นลู่ทางในการส่งเสริมการค้าสินค้าฮาลาลของไทย รวมถึงมณฑลอื่น ๆ ที่เห็นว่าเป็นโอกาส
         


สำหรับเนื้อหาความร่วมมือประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้าระหว่างกัน 2. ด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการค้า ด้านสินค้า ด้านนวัตกรรม และการตลาด รวมทั้งการส่งเสริมการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างกัน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า 3.ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน เช่น การเดินทางของนักธุรกิจ การจัดประชุมสัมมนาร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกัน 4.ด้านการมุ่งขยายมูลค่าการค้าใน 3 สินค้าหลัก ประกอบด้วย สินค้าทางด้านการเกษตร สินค้าอาหาร และสินค้าอุตสาหกรรม 5.ความร่วมมือด้านอีคอมเมิร์ซ เช่น การส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ของจีนและไทย เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยตั้งเป้าหมาย เพิ่มการค้าจากปี 2563 ที่มีมูลค่า 9,233 ล้านบาท เพิ่มเป็น 12,000 ล้านบาทภายใน 2 ปี และความตกลงนี้ จะมีผลเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ที่ 20 ส.ค.2564 ถึงวันที่ 20 ส.ค.2566  
         
โดยตัวอย่างกิจกรรมที่จะทำร่วมกันจากนี้ไป เช่น เดือนพ.ย.-ธ.ค.2564 จะมีการจัดงานจับคู่เจรจาการค้าออนไลน์ ระหว่างไทย-ไห่หนาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการค้า การจัดงานแสดงสินค้า THAIFEX ที่ไทยจะเชิญผู้ประกอบการจากไห่หนานมาร่วมด้วย การจัดงานบางกอก เจมส์ ที่ตั้งเป้าเชิญนักธุรกิจไห่หนานมาร่วมด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงการจัดงานไห่หนาน เอ็กซ์โป ซึ่งไทยจะเชิญชวนนักธุรกิจของไทยเข้าไปร่วมงานนี้ด้วย
         
นอกจากนี้ ไทยยังได้เตรียมการทำ Mini FTA กับรัฐเตลังคานา ของอินเดีย ซึ่งขณะนี้เจรจาครบถ้วนแล้ว เหลือแค่การแก้ไขเอกสารต่าง ๆ ตามขั้นตอน และกำลังดำเนินการกับจังหวัดคยองกี สาธารณรัฐเกาหลี ที่เป็นอีกเป้าหมายที่จะเร่งดำเนินการ รวมทั้งได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ทั่วโลก ได้ประสานกับมณฑล เมืองสำคัญ ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นโอกาสทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับไทย เพื่อทำ Mini FTA เพิ่มขึ้น

นายเฝิง เฟย ผู้ว่าการมณฑลไห่หนาน กล่าวผ่านระบบทางไกลว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงนามครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการสร้างกลไกความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน ต่อจากนี้เป็นการขยายความร่วมมือระหว่างมณฑลไห่หนานและประเทศไทย ทั้งทางด้านธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและสังคม เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายจะร่วมแบ่งปันโอกาสใหม่ ๆ แสวงหาการพัฒนาใหม่ในอนาคตร่วมกัน และขอบพระคุณนายจุรินทร์ ที่มีความใส่ใจและสนับสนุนการก่อสร้างท่าเรือการค้าเสรีไห่หนาน และขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาท่องเที่ยวและร่วมลงทุนพัฒนาธุรกิจที่มณฑลไห่หนาน
         
การลงนามในครั้งนี้ มีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายหนี เฉียง รองผู้ว่าการมณฑลไห่หนานและเลขาธิการรัฐบาลมณฑลไห่หนาน นายซุน ซื่อเหวิน รองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลไห่หนาน ประธานหอการค้าไทย-จีน นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ และมีทูตพาณิชย์ทั่วโลก และพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด ร่วมงานผ่านระบบประชุมทางไกล  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.