Header Ads

Header ADS

บอร์ด DOD เคาะ คลอด W-2 จำนวน 205 ล้านหน่วย ดึงเงินสยายปีก ธุรกิจด้านการผลิต – สกัด – จำหน่าย กัญชง-กัญชา-พืชกระท่อม ตอกย้ำการเป็นผู้ผลิตต้นน้ำ – ปลายน้ำ ที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ

บอร์ด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) อนุมัติเพิ่มทุน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รองรับการการใช้สิทธิวอร์แรนต์ครั้งที่ 2 (DOD-W2) ที่เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 205 ล้านหน่วย ในอัตราการ 2:1 ที่ราคา 0.10 บาท มีอายุ 2 ปี เพื่อนำเงินมาขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ตอกย้ำศักยภาพทางธุรกิจด้านการสกัดสมุนไพรอันดับต้นๆของประเทศ พร้อมเตรียมชงขอมติผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติไฟเขียว ต.ค.นี้

นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 102.5 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 205 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 307.5 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 205 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (DOD-W2) จำนวนไม่เกิน 205,000,246 หน่วย ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.10 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิจะเท่ากับ 18.00 บาท ทั้งนี้บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติในเดือนตุลาคมนี้

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯมีแผนนำเงินที่ได้ไปขยายและต่อยอดธุรกิจ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง-กัญชา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ ขณะเดียวกัน บริษัทฯมีแผนที่จะขยายการลงทุนในส่วนของธุรกิจต้นน้ำ โดยการทำโรงเรือนเพาะปลูก ส่วนธุรกิจกลางน้ำ บริษัทฯมีแผนทำโครงการโรงสกัดแบบ full spectrum และส่วนธุรกิจปลายน้ำ บริษัทฯมีแผนการลงทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง เพื่อต่อยอดสู่ธุรกิจออนไลน์ ผ่านการจัดจำหน่ายแบรนด์สินค้าของบริษัทเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง โดยหันมามุ่งเน้นการพึ่งพาตลาดของตนเอง

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนด้านการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน ภายใต้การสร้างคลังสินค้า และระบบ โลจิสติกส์ของบริษัทเอง เพื่อใช้กับโรงงานอาหารเสริม โรงสกัด และธุรกิจออนไลน์

นอกจากนี้ บริษัทฯจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับแผนธุรกิจในอนาคต อีกทั้งมีแผน ในการชำระคืนหนี้ระยะสั้น และระยะยาว แก่สถาบันการเงิน เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งจากแผนขยายการลงทุนดังกล่าว จะเป็นการช่วยตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ในฐานะผู้ผลิต ผู้สกัด และผู้จัดจำหน่าย ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีสารสกัดจากกัญชง-กัญชา พืชกระท่อม รวมถึงสมุนไพรอื่นๆ ที่ครบวงจรระดับต้นๆของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.