Header Ads

Header ADS

ซีพีเอฟ ติดกลุ่มรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” ปี 2564 เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ “CPF 2030 Sustainability in Action”

ซีพีเอฟ  ติดกลุ่มรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน”  ปี  2564  เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ “CPF 2030 Sustainability in Action”

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็น 1 ใน 146  บริษัท ที่ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2564   สะท้อนความสำเร็จการบริหารธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกมิติ โดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)  สร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอให้สังคมไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19   เดินหน้ากลยุทธ์ “CPF 2030 Sustainability in Action” ขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
   
นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG การกำกับดูแลบริหารจัดการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน  ตั้งแต่พนักงาน เกษตรกร คู่ค้าและนักลงทุน ซึ่งที่ผ่านมา  บริษัทฯ ดำเนินงานด้านความยั่งยืนอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน  สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้ง 17 ข้อ  ทำให้ได้รับความเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและสากลมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ  ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานตามมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุด รวมถึงการส่งมอบอาหารปลอดภัยอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทย        
 
“การได้รับเลือกอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนและการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ที่มีความคล่องตัวและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะวิกฤตโควิด-19 ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกทั้งจากเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ” นายวุฒิชัย กล่าว  
 
นายวุฒิชัย กล่าวว่า ความสำเร็จของธุรกิจตามแนวทางความยั่งยืนในช่วงที่ผ่านมา เป็นพลังสำคัญในการเดินหน้าธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ ผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืนใหม่ “CPF2030 Sustainability in Action” ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอีก 10 ปีข้างหน้า ( ปี 2564-2573) ภายใต้ 3 เสาหลัก ประกอบด้วย อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน ดิน น้ำ ป่า คงอยู่  ที่ประกอบด้วย  9 ความมุ่งมั่น    คือ  ผลิตอาหารเพื่อสุขโภชนาการที่ดี การทำการตลาดอย่างรับผิดชอบ ยึดมาตรฐานหลักสวัสดิภาพสัตว์ ดูแลสิ่งแวดล้อมจากการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย“องค์กรคาร์บอนต่ำ” ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน และยกระดับแรงงานฝีมือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและความสามารถในการแข่งขัน ตามแนวทางการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน  
 
สำหรับ ปี 2564 บจ. ที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ได้อย่างชัดเจน   โดย นำปัจจัย  New Normal  เช่น ประเด็น  Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต และให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า ตลอดจนมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม   โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ การเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ./  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.