Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”ขยายลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนหนังสือรับรอง-สำเนานิติบุคคลครบทั้งประเทศ

img

“สินิตย์”เผยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขยายการให้บริการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียน บนหนังสือรับรอง และสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคลครบคลุมทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค.64 หลังดีเดย์นำร่องกรุงเทพฯ และ 5 จังหวัดไปก่อนหน้านี้ มั่นใจช่วยธุรกิจ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ยันหนังสือรับรอง ถูกต้อง ใช้ได้ เป็นเอกสารราชการ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน โดยนำเทคโนโลยี Public Key Infrastructure (PKI) มาอำนวยความสะดวกในการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) สำหรับใช้ในเอกสารหนังสือรับรองรายการทางทะเบียนนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนนิติบุคคล แทนการลงนามด้วยปากกาของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ เพื่อให้สอดรับตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกช่องทางการบริการ โดยล่าสุดได้รับรายงานว่า ได้ขยายบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้ ได้นำร่องให้บริการในส่วนกลางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าทั้ง 6 เขต ในกรุงเทพมหานคร และ 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และอุดรธานี  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายการให้บริการด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนายทะเบียนขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับการให้บริการออกหนังสือรับรองและรับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคลตามนโยบาย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ลดการเดินทาง ลดต้นทุน เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อทุกภาคส่วน และในอนาคตยังได้ตั้งเป้าขยายการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการให้บริการส่วนอื่น ๆ ต่อไปด้วย         

สำหรับการรับรองเอกสารในรูปลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียด ดังนี้
         
1.หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหนังสือที่รับรองความถูกต้องของข้อความทางทะเบียนที่นิติบุคคลได้ยื่นจดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ออกหนังสือรับรอง ซึ่งรายการทางทะเบียนดังกล่าว นิติบุคคลสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้หนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์จึงมีข้อมูลเป็นปัจจุบันจนกว่านิติบุคคลจะมายื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลกับกรมฯ
         
2.ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่นายทะเบียนได้รับรองในหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารต่าง ๆ ได้ผ่านกระบวนการในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน จึงมีผลบังคับใช้เช่นเดียวกับเอกสารทางราชการทั่วไป มีความมั่นคงปลอดภัย สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในกระบวนการตามกฎหมายได้
         
3.การตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนเอกสารที่ออกได้ 3 วิธี ได้แก่ 1.QR Code ซึ่งระบบจะเชื่อมต่อไปที่หน้าตรวจสอบบนเว็บไซต์กรมฯ 2.Micro Text ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอ่านได้เมื่อมีการถ่ายสำเนา และ 3.ลายน้ำ (Water Mark) สัญลักษณ์  DBD
         
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย.2564) กรมฯ ได้มีการออกหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 7,715,752 ราย และคาดว่าหลังจากเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ต.ค.2564 จะทำให้การออกหนังสือรับรองฯ มีจำนวนเพิ่มขึ้น  
         
ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5160 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.