Header Ads

Header ADS

MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564

 MSC รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจ พร้อมขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19

 MSC ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยให้การบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าด้วยโซลูชั่นไอทีที่ดีที่สุด มุ่งเน้นบริการด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร การพัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

 นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้แล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ซึ่งครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) โดยได้ดำเนินกิจกรรมกรรมต่างๆ และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเน้นย้ำในวัฒนธรรมองค์กรให้กับพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.