Header Ads

Header ADS

ดัชนีเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาส 3 ปรับตัวดีขึ้น คาดเปิดประเทศหนุนฟื้นตัวอีก

img

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จับมือ ศอ.บต. ทำการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ พบไตรมาส 3 ฟื้นตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 51.87 อยู่ในช่วงมีความเชื่อมั่น คาดหลังเปิดประเทศ ความเชื่อมั่นฟื้นตัวต่อเนื่อง เหตุเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวฟื้นตัว  

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนประมาณ 34,000 คน ในพื้นที่ 5 จังหวัด สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นไตรมาสที่ 3 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้โดยรวมไตรมาสที่ 3 ปี 2564 อยู่ในช่วงเชื่อมั่นที่ระดับ 51.87 ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 50.90 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการสูงขึ้นของความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ส่วนด้านความมั่นคง ดัชนีปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อย

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามิติของความเชื่อมั่นในปัจจุบันและในอนาคต พบว่า ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 2 โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในอนาคตอยู่ที่ระดับ 54.88 และอยู่ในช่วงเชื่อมั่นมาโดยตลอดทั้ง 3 ไตรมาส ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงไม่เชื่อมั่น ระดับ 48.14 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความกังวลกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน แต่ยังมีมุมมองเชิงบวกและมีความเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการเปิดประเทศ ที่จะส่งผลให้การค้า ธุรกิจ การท่องเที่ยว กลับมาดำเนินการได้ และส่งผลให้เกิดรายได้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งผลให้ความเชื่อมั่นดีขึ้นต่อไป

สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นจังหวัดชายแดนใต้จำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า ในไตรมาสนี้ทุกจังหวัดมีความเชื่อมั่นโดยรวมสูงขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่ดัชนีปรับตัวกลับมาอยู่ในช่วงเชื่อมั่น
         
นายรณรงค์กล่าวว่า จากการสำรวจประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนในพื้นที่ พบว่า เรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุด คือ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 67.05 รองลงมา ได้แก่ เรื่องรายได้ตกต่ำ ร้อยละ 57.98 เรื่องค่าครองชีพ ราคาสินค้าและบริการสูง ร้อยละ 55.59 การว่างงาน ร้อยละ 48.90 และปัญหายาเสพติด ร้อยละ 44.73 ส่วนความต้องการที่ประชาชนต้องการให้ช่วยเหลือ แก้ไขมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ เรื่องลดภาระค่าครองชีพและราคาสินค้า การมีงานทำและรายได้ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ราคาสินค้าเกษตร และความไม่สงบในพื้นที่
         
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักธุรกิจในพื้นที่เริ่มกลับมาดีขึ้น โดยเชื่อว่าการเปิดประเทศ จะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การจับจ่ายซื้อสินค้าของประชาชน และยังมีแผนจะเร่งเปิดด่าน เพื่อให้เกิดกิจการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้ามาท่องเที่ยว ซื้อสินค้า ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจมีความคึกคักและเกิดการหมุนเวียนในภาคธุรกิจ ภาคการผลิต ทั้งนี้ ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐช่วยในเรื่องของการเสริมสภาพคล่อง เงินกู้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในการทำธุรกิจต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.