Header Ads

Header ADS

นิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" บอกเล่าเรื่องราวผ่านประวัติศาสตร์อาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

นิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM"

บอกเล่าเรื่องราวผ่านประวัติศาสตร์อาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)

 

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ"คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม KHUM MAI X MAIAM" ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) อาคารประวัติศาสตร์งดงาม ใจกลางเวียงเก่าเชียงใหม่ที่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  

 มช. เปิดนิทรรศการ "คุ้มใหม่ ใหม่เอี่ยม" บอกเรื่องราวอาคาร 130 ปี คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)


         คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ซึ่งมีอายุอาคารประมาณ 130 ปี (จากการสืบค้นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าสร้างราวๆ ปี พ.ศ.2429-2436 ตรงกับปลายรัชกาลที่ 5 ของสยามประเทศขณะนั้น) จากคุณยายเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล และอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2544 และหากนับจากวันที่ได้รับมอบคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดูแลและบริหารจัดการคุ้ม เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมล้านนาที่สำคัญของเมืองและภูมิภาค รวมถึงตัวอาคารคุ้ม ยังเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรื่องอาคารในยุคสมัย 130 ปี ได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันทางคณะฯ ได้ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยใช้ศิลปวิทยาการสมัยใหม่ ประสานกับภูมิปัญญาช่างล้านนาโบราณ จนออกมาสวยงามโดยภายในอาคารได้มีการจัดแสดง ห้องจำลองวิถีชีวิตเจ้านายฝ่ายเหนือในสมัยก่อน สถาปัตยกรรมล้านนาประเภทวัดและเรือน รวมทั้งประวัติอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และนิทรรศการหมุนเวียนที่เกิดจากความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม “Fluidity of Scenes” ซึ่งเป็นนิทรรศการคู่ขนานไปได้ดีกับประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนผ่านเวลาอันยาวนาน 130 ปี ของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์แห่งนี้ และยังเป็นก้าวแรก แห่งการเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในเมืองเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม การทำนุบำรุงและอนุรักษ์ เพื่อให้คงไว้แก่การสืบทอดและศึกษาต่ออนุชนรุ่นหลัง ให้เป็นที่ประจักษ์ไม่สูญหาย สอดรับกับแนวทางยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย “ด้านล้านนาสร้างสรรค์”  ที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา ส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.