Header Ads

Header ADS

TCAS65 รอบ Portfolio เลือกเรียนคณะที่ใช่ บันไดสู่ความสำเร็จ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดหลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่TCAS65 รอบ Portfolio เลือกเรียนคณะที่ใช่ บันไดสู่ความสำเร็จ

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดหลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1Portfolio จำนวนรับ 2,445 คน โดยเปิดเป็นกลุ่มหลักสูตรคณะและสาขาวิชาที่ตอบโจทย์ความสนใจในการประกอบอาชีพของนักศึกษารุ่นใหม่ ดังนี้

หลักสูตรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอนด้วยเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ก้าวสู่โลกดิจิทัลด้วยความมั่นใจ

หลักสูตรด้านธุรกิจและผู้ประกอบการยุคใหม่ เพิ่มโอกาสการทำงานให้ก้าวทันธุรกิจยุคดิจิทัล

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์แห่งสุขภาพในยุคศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์อาชีพที่ขาดแคลนตามความต้องการชาติ

หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประยุกต์ศาสตร์ให้สนุก สร้างทักษะรองรับการประกอบอาชีพแห่งอนาคต

หลักสูตรด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม สร้างทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ตอบสนองความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

หลักสูตรด้านการพัฒนาสังคม การเมือง และการปกครอง ก้าวสู่การบริหารจัดการยุคใหม่ในภาครัฐ และภาคเอกชน ด้วยศาสตร์การปกครองที่ทันสมัย

หลักสูตรด้านภาษา การสื่อสาร และการบันเทิงแห่งยุค ความรู้กว้างไกล สื่อสารได้อย่างเท่าทัน และชาญฉลาด

ทั้งภาษา และธุรกิจการบันเทิง

หลักสูตรด้านดนตรี นาฎศิลป์ และศิลปะ เรียนรู้และสรรค์สร้างความงามและความบันเทิงผ่านศาสตร์ และศิลป์กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมเป็นมืออาชีพ

 

ผู้สนใจสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 4 ธันวาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://admission.bsru.ac.th หรือ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710 

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA)

tihta.info@gmail.com 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์: คุณธนัชชา ชลายนนาวิน โทร. 080-139-1112 

คุณประณัย สายชมภู โทร. 098-383-7882
 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.