Header Ads

Header ADS

“พาณิชย์”เปิดรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศกำหนดให้ “ทราย” เป็นสินค้าห้ามส่งออก ข่าว22 ธ.ค. 2564260 เข้าดู

img

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ... เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
         
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรมศุลกากร โดยที่ประชุมได้มีมติมอบกรมฯ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 69) พ.ศ.2537 และ (ฉบับที่ 87) พ.ศ.2541 และกำหนดให้ทราย ตามพิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติ 2505.10.00-000/KGM โดยไม่ต้องกำหนดปริมาณซิลิกาออกไซด์ (SiO₂) เป็นสินค้าห้ามส่งออก รวมทั้งจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่อไป เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมฯ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสอง แห่งพ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ได้ทำการยก (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ทรายเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ... ตามมติการประชุมแล้ว และอยู่ระหว่างการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความ เห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าว

“กรมฯ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และผู้สนใจ ร่วมแสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์กรมฯ  www.dft.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 19 ม.ค.2565 หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ DFT Call Center สายด่วน 1385 หรือกองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5124”นายธัชชญาน์พลกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.