Header Ads

Header ADS

วิศวะมหิดล มอบจักรยาน 30 คัน และจัดอบรมพัฒนาเทคนิครีไซเคิล ซ่อม-สร้าง-บำรุง จักรยาน แก่ชุมชน

วิศวะมหิดล มอบจักรยาน 30 คัน และจัดอบรมพัฒนาเทคนิครีไซเคิล ซ่อม-สร้าง-บำรุง จักรยาน แก่ชุมชน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์คณบดี และ ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมด้วย ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร หัวหน้าภาควิศวกรรมไฟฟ้า ดำเนินงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อม สร้าง และบำรุงรักษาจักรยานรีไซเคิลด้วยศาสตร์วิศวกรรม เพื่อให้ความรู้แก่ทีมช่างเทศบาลตำบลคลองโยง พร้อมทั้งส่งมอบจักรยานรีไซเคิล จำนวน 30 คัน โดยมีคุณสุนทร ภู่ด้วง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นครปฐม เป็นผู้รับมอบ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างทักษะและความยั่งยืนแก่ชุมชน พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชนต่อไป

 

ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า วิศวะมหิดลมุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้ด้านช่างและวิศวกรรมมาเผยแพร่ต่อชุมชนและประเทศ สำหรับโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ และเทคนิคการซ่อม สร้าง และบำรุงรักษาจักรยานรีไซเคิลด้วยศาสตร์วิศวะ” โดยมี คุณปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ESR) เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเทศบาลตำบลคลองโยง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล และคนในชุมชน ในการใช้เทคนิคด้านช่างเข้ามาช่วยสนับสนุนการรีไซเคิล ซ่อมจักรยานเก่าให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีก ช่วยลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนสามารถนำความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้เป็นร้านหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงจักรยานแก่ประชาชนและชุมชน สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และก่อให้เกิดเป็นอาชีพสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.