Header Ads

Header ADS

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นในกลุ่มตลาดแถบอเมริกาเหนือ


ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังเช่นในกลุ่มตลาดแถบอเมริกาเหนือ ซึ่งมี

แนวโน้มความต้องการใช้สินค้าเหล็กเส้นคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน และการผลิตในภาคพื้นทวีปที่ไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการที่มากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการขยายตลาดของบริษัท

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จึงได้พัฒนาสินค้าเหล็กเส้นและเหล็กลวดให้มีคุณภาพสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเหล็กเส้นและเหล็กลวด

อุตสาหกรรมของทวีปอเมริกา เพื่อส่งออกไปสู่ประเทศแคนาดาได้ส าเร็จ เป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูงในแถบอเมริกา

เหนือ ทั้งในประเทศแคนาดาและ สหรัฐอเมริกา มีการปรับปรุงบริการและรูปแบบการแพคสินค้าส าหรับขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 


รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบการขนส่งเหล็กเส้นความยาวพิเศษเพื่อไปยังท่าเรือ โดยเราได้เริ่มส่งสินค้าดังกล่าวตั้งแต่ในช่วงเดือนเมษายน 

2564 ทั้งสินค้าในกลุ่มเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวดอุตสาหกรรม ซึ่งได้สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยลูกค้าได้มี

การสั่งสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่สินค้าเหล็กของไทยเป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล รวมถึงบริษัทยังได้น าความรู้จากการพัฒนาสินค้าดังกล่าวมาใช้ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าในประเทศอีกด้วย

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) เหล็กไทยไปมั่วโลก


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.