Header Ads

Header ADS

ซีพี เวียดนาม สานต่อการพัฒนาคู่ค้า “Capacity Building for Partnership 2021” ปีที่ 2 สร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน

.com/img/a/

ซีพี เวียดนาม สานต่อการพัฒนาคู่ค้า “Capacity Building for Partnership 2021 ปีที่ 2 สร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืน 

 

บริษัท ซี.พี.เวียดนาม คอร์ปอเรชั่น หรือ ซี.พี. เวียดนาม กิจการต่างประเทศในกลุ่ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดอบรม Capacity building for partnership ให้กับคู่ค้าธุรกิจต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย และสุขอนามัยในกระบวนการผลิตให้กับคู่ค้าธุรกิจในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และเครื่องปรุง กว่า 80 ราย เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก 

 

นายชำนาญ หวังอัครางกูร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก และผลิตภัณฑ์อาหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดหาอย่างยั่งยืน ซี.พี. เวียดนาม กล่าวว่า การจัดอบรมคู่ค้าธุรกิจ ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง บริษัท และคู่ค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวคิดใหม่ๆ ร่วมกัน เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของซี.พี. เวียดนาม ในการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด ร่วมคิด ร่วมสร้าง สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (Partnership for Mutual Growth) ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศ และยกระดับคู่ค้าชาวเวียดนาม ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อีกด้วย.com/img/a/ 

 

ด้วยวิสัยทัศน์สู่การเป็นครัวของโลก ซี.พี.เวียดนาม ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ในปีนี้บริษัทจึงเชิญบริษัท SGSองค์กรชั้นนำของโลก มาให้ความรู้เรื่องบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร แก่คู่ค้าธุรกิจในกลุ่มบรรจุภัณฑ์และเครื่องปรุง เพื่อให้นำไปประยุกต์ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งบริษัท และผู้บริโภค นายชำนาญ กล่าว 

 

จากความมุ่งมั่นในการผลิตอาหารคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ส่งผลให้ ซี.พี. เวียดนาม ได้รับการยอมรับจากชาวเวียดนามอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้รับการจัดอันดับสภาพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Business Council for Sustainable Development : VBCSD) ให้ซี.พี.เวียดนาม เป็น 1 ใน 10 บริษัทในภาคการผลิตที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนโดดเด่นที่สุดของเวียดนาม (Top 10 sustainable companies in the manufacturing sector) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และรางวัลอันดับ 1 ของ Vietnam Top 10 Food Reputation Award 2021 ในกลุ่มอาหารแช่แข็ง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังติดอันดับVietnam Top 10 Food Reputation Award มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อีกด้วย 

.com/img/a/

.com/img/a/

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.