Header Ads

Header ADS

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุน 22 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุน 22 ล้านบาท สำหรับก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช  เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่ 10 โรงเรียน ที่ขาดแคลนโรงอาหาร มูลค่า 22 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ระยะที่ 3 โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบเงิน ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยในวันพิธีดังกล่าวดังกล่าวมีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากทั้ง 10 โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณในปีการศึกษานี้เข้าร่วมพิธีออนไลน์ในครั้งนี้

สำหรับโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่าง มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับ กระทรวงศึกษาธิการ ไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ภายใต้งบประมาณรวม 130 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในสังกัด โรงเรียนละ 2.2 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 50 แห่ง ปีละ 10 โรงเรียน เป็นระยะเวลา 5 ปี พร้อมกันนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบหนังสือและอีเลิร์นนิ่งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการทั้ง 3 ระยะแล้ว จะมีอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะที่ถูกสุขลักษณะรวมทั้งสิ้น 180 แห่ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และเด็กนักเรียนไทยกว่า 30,000 คน จะได้รับโภชนาการที่ดี ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.