OKLS ต่อยอดขยายฐาน รีสกิล-อัพสกิลภาษากลุ่มลูกค้าองค์กร ยกระดับทักษะภาษาตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมสู่ระดับมืออาชีพ รับเทรนด์ตลาด จีน-ญี่ปุ่น - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

OKLS ต่อยอดขยายฐาน รีสกิล-อัพสกิลภาษากลุ่มลูกค้าองค์กร ยกระดับทักษะภาษาตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมสู่ระดับมืออาชีพ รับเทรนด์ตลาด จีน-ญี่ปุ่น

OKLS ต่อยอดขยายฐาน รีสกิล-อัพสกิลภาษากลุ่มลูกค้าองค์กร

ยกระดับทักษะภาษาตั้งแต่ปฐมวัย-มัธยมสู่ระดับมืออาชีพ รับเทรนด์ตลาด จีน-ญี่ปุ่น

OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ต่อยอดยุทธศาสตร์ นำองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีน-ญี่ปุ่น ที่เน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล แบบได้ผลจริง ที่สั่งสมมากว่า 24 ปี ขับเคลื่อนการรีสกิล-อัพสกิลภาคการศึกษาและภาคธุรกิจ เป็นพาร์ทเนอร์ช่วยจัดฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่บุคลากรในบริษัทเอกชนชั้นนำ และองค์กรต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนอนุบาล ประถมและมัธยม ตอบเพนพอยท์ด้านการขาดหลักสูตรและครูสอนภาษาคุณภาพ ยกระดับการพัฒนาทักษะทางภาษาด้วยหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยและตามความต้องการของแต่ละองค์กร ตอบรับกระแสการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวเนื่องในการใช้ภาษาจีน-ญี่ปุ่นตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้น 60% ภายในปี 2565 นี้

นายประทีป โลจนาทร กรรมการผู้จัดการ OKLS โรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท โอ เค แอล เอส จำกัด เปิดเผยว่า ทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่นยังเป็นทักษะที่ต้องการของตลาด ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานพบว่าแรงงานเดินทางไปต่างประเทศในปี 2560[1] อันดับต้น ๆ ของเอเชีย ได้แก่ ไต้หวัน จำนวน 23,544 คน และญี่ปุ่น จำนวน 7,429 คน โดยทางกระทรวงฯ มีนโยบายเร่งฝึกสอนภาษาจีนและญี่ปุ่นให้แรงงานกลุ่มดังกล่าว นอกจากนี้ ภาคธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจีนยังเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยก็มีอยู่จำนวนมาก ส่วนด้านการศึกษา สถิติการสมัครสอบความถนัดทางภาษา PAT ประจำปี 2565[2] มีจำนวนผู้สมัคร PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนสูงที่สุด และภาษาญี่ปุ่นก็อยู่ในลำดับต้นๆ สะท้อนถึงความนิยมของภาษาจีนและญี่ปุ่นในประเทศไทย

เพื่อตอบกระแสความนิยมในการเรียนภาษาจีนและญี่ปุ่นดังกล่าว รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรผู้สอนที่มีคุณภาพ และปัญหาด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ยังไม่สามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ จนนำไปสู่ทักษะทางภาษาที่สามารถใช้สื่อสารได้จริง ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐ รวมถึงโรงเรียนสายสามัญ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมปลายในสายภาษาจีนและญี่ปุ่น ยังคงประสบปัญหาข้างต้น OKLS ในฐานะโรงเรียนสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น แบบเน้นให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้ผลจริง ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 24 ปี จึงเล็งเห็นโอกาสในการช่วยส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาทักษะภาษาจีนและญี่ปุ่น จัดสรรบุคลากรผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมหลักสูตรมาตรฐานคุณภาพ ขยายการรองรับสำหรับให้บริการฝึกอบรมภาษาจีนและญี่ปุ่น ให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดการสอนให้โรงเรียนสายสามัญ ซึ่งมีความต้องการเติบโตต่อเนื่อง โดยหลักสูตรสําหรับโรงเรียน OKLS ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ ทั้งสังกัดรัฐบาลและเอกชน โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา รวมถึงมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ให้เข้าไปจัดการสอนและดูแลหลักสูตร ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ มีการออกแบบตําราและหลักสูตร โดยผ่านการวิจัยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตรงตามพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย

และสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรต่างๆ OKLS มีหลักสูตรพื้นฐานเพื่ออาชีพ ทั้งหลักสูตรภาษาจีนและญี่ปุ่นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกทักษะสำหรับใช้สอบวัดระดับได้ หลักสูตรสนทนาภาษาจีนและญี่ปุ่น เหมาะสําหรับการสื่อสารในชีวิตประจําวัน รวมทั้งหลักสูตรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ เหมาะสําหรับใช้ในการทํางาน นอกจากนี้ ยังสามารถออกแบบหลักสูตรเฉพาะตามความต้องการขององค์กร เพื่อให้ตอบโจทย์ในการนำไปใช้ได้จริง โดยทุกหลักสูตรจะสอดแทรกเรื่องความรู้ทั่วไป วัฒนธรรม วิถีชีวิต และแนวคิดของแต่ละภาษา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและนำภาษาไปใช้ได้อย่างลึกซึ้ง

ด้าน ดร. ศศิลิยา มนเทียรวิเชียรฉาย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม กล่าวว่า “การนำภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น เข้ามาในโรงเรียนให้กับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในสายการเรียน หรือเป็นวิชาเลือกเสรี เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในอนาคต อีกทั้งการเรียนภาษานอกจากได้ทักษะในการสื่อสารแล้ว นักเรียนยังได้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา หรือการทำงาน โดยในแต่ละประเทศต่างมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อยอมรับในความแตกต่างของผู้คน กระทั่งมีความเป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ที่ตระหนักรู้ในประเด็นโลก (Global awareness) ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนได้ให้ OKLS ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น เข้ามาจัดการเรียนการสอน ซึ่งทุกหลักสูตรของ OKLS ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ พร้อมแบบเรียนที่เหมาะสม โดยสอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ถ่ายทอดโดยครูผู้สอนของ OKLS ที่ล้วนมีคุณภาพ ทำให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน”

“ที่ผ่านมาทาง OKLS ได้จัดหลักสูตรทั้งภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และบริษัทเอกชนชั้นนํามากว่า 20 ปี รวมแล้วมากกว่า 200 บริษัท โดยในปี 2565 นี้ เราตั้งเป้าเดินหน้าขยายการสอนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางที่หลากหลาย รองรับความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งยังตั้งเป้าขยายกลุ่มลูกค้าไปยังต่างจังหวัด ในหัวเมืองใหญ่ครอบคลุมทุกภาค คาดการณ์ว่าจะสามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรเพิ่มขึ้นถึง 60%  ในปีนี้” นายประทีปกล่าว

โรงเรียน บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่มีแผนอัพสกิล-รีสกิล ทักษะภาษาภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นให้นักเรียนหรือพนักงาน ให้ผู้เรียน ฟัง พูด อ่าน เขียน และแปล ได้ผลจริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-939-8944 และ 081-918-9757 หรือผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ และสอบวัดระดับภาษาฟรี Line:@OKLS, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter : @OKLSschool หรือ www.OKLS.net

[1] https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/overseas_th/94fa4ca8742ebc23237932d802170086.pdf

[2] https://www.trueplookpanya.com/tcas/article/detail/91333

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad