“สสว.” จับมือ “มศก.” ส่งเสริมพัฒนา SME ภาคใต้-ตะวันออก-ตะวัน ตก จัด “โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ)  ปี 2565” - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

“สสว.” จับมือ “มศก.” ส่งเสริมพัฒนา SME ภาคใต้-ตะวันออก-ตะวัน ตก จัด “โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ)  ปี 2565”

 


“สสว.” จับมือ “มศก.” ส่งเสริมพัฒนา SME ภาคใต้-ตะวันออก-ตะวัน


ตก


จัด “โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ)


 ปี 2565

“สสว.” จับมือ “มศก.” ส่งเสริมพัฒนา SME ภาคใต้-ตะวันออก-ตะวันตก จัด “โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี 2565”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จับมือ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) เดินหน้าส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ จัด “โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปี 2565” เชิญผู้ประกอบการภาคบริการ อาทิ กลุ่มธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, นวดสปา ที่มีกิจการในพื้นที่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรู้เท่าทันโลกเปลี่ยน โดยรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ประกาศผล 7 ม.ค.นี้

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า จากสถานการณ์ VUCA World ที่มีสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค การแทนที่ของรูปแบบธุรกิจ Disruption สงครามการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการเกิดโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบกับธุรกิจต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากต้องเผชิญกับความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน (Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) เกิดขึ้น จึงนับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องทำความเข้าใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยองค์กรจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่แข่งขันได้ สามารถรับมือกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งกลายเป็นความปกติใหม่ (New Normal) เตรียมพร้อมรับมือกับความปกติบทต่อไป

“ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จึงได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) จัดทำ ‘โครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ)’ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ภาคบริการ ซึ่งนับเป็นภาคเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประเทศในระดับสูง โดยการดำเนินธุรกิจด้วยองค์ความรู้ ให้สามารถสร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างนวัตกรรมการบริการ อาทิ การบริการแนวคิดใหม่ (New Service Concept) การพัฒนากระบวนการ การให้บริการใหม่ (New Service Process) การให้บริการที่เหนือความคาดหวัง (Beyond Expectation Service) การพัฒนาบริการ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (New Market Segment) การใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อกำหนดและปรับแต่งบริการ (Data Analytics) และการสร้างตัวแบบธุรกิจบริการใหม่ (New Service Business Model) เหล่านี้ ให้สอดคล้องกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรม, ร้านอาหาร, การท่องเที่ยว, การแพทย์วิถีใหม่, การดูแลผู้สูงอายุ, ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ซึ่งธุรกิจบริการถือเป็นทัพหน้าของเศรษฐกิจสำคัญ ในการนำประเทศไทยให้แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก”

ผอ. สสว. กล่าวต่อไปถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ว่า “เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่ง และยกระดับความสามารถของ SME ในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ ตลอดจนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค VUCA World โดยมี กลุ่มเป้าหมายเป็นธุรกิจภาคบริการ Traditional Service และ Modern Service เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว การแพทย์วิถีใหม่ การดูแลผู้สูงอายุ นวดสปา และธุรกิจขนส่ง เป็นต้น โดยจะเริ่มโครงการเฟสแรกในพื้นที่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก”

สำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจในโครงการนี้ จะประกอบไปด้วย การอบรมสัมมนา VUCA World ประเมินตนเอง (Self-Assessment) Coaching โดยพี่เลี้ยงธุรกิจมากประสบการณ์ การจัดทำแผนธุรกิจ BMCและร่างแผนการพัฒนา, สร้าง New Service Business Model ใหม่ๆ, Improvement & Consult : รับคำปรึกษา 8 ครั้ง/ราย โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกรับโปรแกรมในการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในสถานประกอบการได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด, อำนวยความสะดวกในการยื่นขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ซึ่งพิจารณาโดยสถาบันการเงินชั้นนำ, การประกวดกิจการต้นแบบ SME VUCA World Award โดยผู้ชนะจะได้รับมอบโล่รางวัล 3 รางวัล ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงานผู้ประกอบการกิจการ

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล, ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี, มีที่ตั้งของกิจการอยู่ในภูมิภาคที่สมัครเข้าร่วมโครงการโดยตรง, กิจการต้องมีสัญชาติไทย หรือมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เท่านั้น, กิจการต้องไม่มีความซ้ำซ้อนในลักษณะเครือข่ายของการเป็นบริษัทแม่และบริษัทลูก, ต้องดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมเท่านั้น ที่สำคัญจะต้องเป็นสมาชิกของ สสว.หรืออยู่ในระหว่างสมัครเป็นสมาชิก

“จึงอยากขอเชิญผู้ประกอบการ SME ภาคบริการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา ซึ่งมีกิจการในพื้นที่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากนั้น วันที่ 2-3 มีนาคม 2565 คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 35 กิจการ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 7 มีนาคม 2565” ผอ.สสว. ทิ้งท้าย

ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: SMEVUCAWORLD65 Line ID: SMEVUCAWORLD65 E-mail : SMEVUCASU65@gmail.com โทร.094-132-4641


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad