Header Ads

Header ADS

Elite Flexible One ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าขยายระยะเวลาโครงการต่ออีก 2 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

Elite Flexible One ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศมูลค่าร่วม 100 ล้านบาท ช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าขยายระยะเวลาโครงการต่ออีก 2 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เดินหน้าขยายระยะเวลาโครงการ Elite Flexible One ต่ออีก 2 ปี ภายหลังจากได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นชาวต่างชาติผ่านสิทธิประโยชน์บัตรสมาชิกไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ส่งผลช่วยกระตุ้นธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ นำเม็ดเงินเข้าประเทศสูงถึง 100 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวรัชดาวรรณ เลิศศิลาทอง รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินโครงการบัตรสมาชิกพิเศษ “ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด” กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการ Elite Flexible One ต่อไปอีก 2 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดโครงการภายในสิ้นปี 2565 เป็นให้สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยการขยายระยะเวลาออกไปนี้ ทางบริษัทฯ หวังว่าจะมีส่วนช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านบัตรสมาชิกฯในรูปแบบของโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One” ต่อไป

สำหรับความร่วมมือพิเศษโครงการ Elite Flexible One ระหว่าง บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด กับ กลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ  ที่ผ่านมานั้นถือเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของประเทศในการดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา อีกทั้งอสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้รับความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์เข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One แล้วกว่า 22 ราย รวม 78 โครงการ (สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.thailandelite.com) 


นางสาวรัชดาวรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการขยายระยะเวลาโปรแกรมพิเศษ “Elite Flexible One”  ครั้งนี้นั้น ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายและประเทศไทยทำการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการพิเศษนี้จะช่วยกระตุ้นให้มีการเดินทางเข้าประเทศมากขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของบัตรสมาชิกประเภท “Elite Flexible One” นั้น มีรายละเอียดดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และจะได้เป็นสมาชิกบัตรไทยแลนด์ อีลิท ตามประเภทบัตรที่บริษัทฯ กำหนด
  2. ผู้สมัครที่ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมโปรแกรม Elite Flexible One จะต้องแสดงหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์การถือครองอสังหาริมทรัพย์ในนามของผู้สมัคร ที่มีมูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท  และห้ามจำนอง จำหน่าย โอน ภายในระยะเวลา 5 ปี
  3. อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าระยะยาวหรือ (Leasehold) สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible Oneได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  4. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ (Take Over) ทั้งโครงการโดยนักลงทุนหรือบริษัทที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ สามารถเข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
  5. อนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
เงื่อนไขElite Flexible One (EFO)
ค่าธรรมเนียมสมาชิก500,000.- บาท (รวม VAT)
Visa (PE)5 ปี
อายุสมาชิก5 ปี
การโอนสมาชิกภาพไม่สามารถโอนได้
ค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีค่าธรรมเนียม
Upgrade เป็นบัตรสมาชิกประเภทบุคคล ภายใน 2 ปีElite Ultimate Privilege ราคาบัตร 2 ล้านบาท  อายุบัตร 20 ปี     Elite Superiority Extension   ราคาบัตร 1 ล้านบาท  อายุบัตร 20 ปี    Elite Privilege Access     ราคาบัตร 1 ล้านบาท  อายุบัตร 10 ปี     จ่ายส่วนต่าง
สิทธิประโยชน์
Airport  Service  (EPA & Premium Lane)12 ครั้งต่อปี
Airport  Service (Departure Lounge & Electro car)6 ครั้งต่อปี
Elite Personal Liaison (EPL)1
90 Day Report4


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.