Header Ads

Header ADS

"เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565"

 

"เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2565"

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC โดยทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผู้นำ...กับการปราบโกง” ผ่านช่องทางออนไลน์ ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ตอกย้ำพร้อมสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environment, Social, Governance หรือ ESGดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  แสดงจุดยืนในฐานะเอกชนไทย ร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ประจำปี 2565 ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตื่นตัว และไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.