Header Ads

Header ADS

ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกองทัพอากาศส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม

 ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือกองทัพอากาศส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกองทัพอากาศส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคม ส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ธนาคารฯ ได้ร่วมกับกองทัพอากาศดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยติดตั้งถังบรรจุน้ำดื่มขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง พร้อมเครื่องกรองน้ำ และสิ่งปลูกสร้าง มีการนำพลังงานสะอาดจากระบบ Solar Cell มาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสูบน้ำเข้าระบบกรองน้ำ นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์การศึกษา กระบอกน้ำดื่ม หน้ากากอนามัยพร้อมกระเป๋าเป้ และมุมหนังสือให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ด้วย โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่ โรงเรียนบ้านเก่าร้าง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมี คุณอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ รองเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ พร้อมด้วย นาวาเอก รัชต์ภาคย์ ธรรมธีรศรี ผู้บังคับการกองบิน 56 คุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมส่งมอบ


          โครงการ “จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งภายหลังการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกันดูแล รักษาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป รวมตลอดทั้งโครงการ ธนาคารฯ และกองทัพอากาศได้ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแล้ว 54 โรงเรียน 11 ชุมชน ช่วยให้คุณครู นักเรียน และคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคกว่า 52,000 คน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้เฉลี่ยที่ละ 2,400 บาทต่อเดือนอีกด้วยไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.