Header Ads

Header ADS

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมปรับภาพลักษณ์ใหม่

 

ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถ พร้อมปรับภาพลักษณ์ใหม่

บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ภายใต้การกำกับดูแลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาประจำปี 2565 ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในหัวข้อ “TPC : Team Synergy for Success – ทีพีซี รวมพลังทีมงานสร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ” และการอบรมสัมมนาโครงการปรับปรุงแบรนด์ดิ้ง ของบริษัทฯ (Rebranding) โดยที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาแบรนด์ และการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ มาบรรยายพร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร รวมถึงสื่อสาร Brand DNA ที่สะท้อนถึงความเป็น บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด อย่างแท้จริง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการเติบโต อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านรายได้และจำนวนสมาชิก โดยในปี 2565 -2566 มีการดำเนินการปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรในภาพรวม ภายใต้โครงการ Rebranding นี้ เพื่อเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการด้านสิทธิพิเศษแก่บุคคลสำคัญสำหรับการพำนักระยะยาวในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.