Header Ads

Header ADS

ไทยพาณิชย์ลงนามสินเชื่อสีเขียว 2,000 ล้านบาท สนับสนุน EA สู่ผู้นำพลังงานสะอาด

ไทยพาณิชย์ลงนามสินเชื่อสีเขียว 2,000

 ล้านบาท สนับสนุน EA สู่ผู้นำพลังงานสะอาด

ธนาคารไทยพาณิชย์ ลงนามสัญญาสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จำนวน 2,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เพื่อนำไปลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มในการซื้อรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะ (E-Bus) และนำมาให้เช่าซื้อแก่บริษัทที่ได้ใบอนุญาตให้บริการเดินรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สำหรับโครงการนี้ ก็เป็นอีกก้าวสำคัญบนเส้นทางเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งโครงการนี้ช่วยเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะที่เดิมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้า และมีส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหามลพิษจากการขนส่ง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่สังคมไทยเผชิญอยู่ รวมทั้งยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการปรับตัวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารที่จะเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ควบคู่ไปกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มธุรกิจ SCBX บริษัทแม่ของธนาคาร ที่ได้ประกาศแผน Net zero ภายใน 2050 ด้วยเช่นกัน โดยมี ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ และ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีลงนาม ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.