Header Ads

Header ADS

เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย และ Fest by SCGP ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน “SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2” เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย” เพื่อการกำจัดขยะอาหารที่ “ยั่งยืน” ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม

 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จับมือ ธนาคารกสิกรไทย และ Fest by  SCGP    ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน ““SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2”


เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ใน Fest by SCGP, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน   จัดงาน“SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth  ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ถึง 31กรกฎาคม 2566  ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ภายใต้คอนเซ็ปต์ เปลี่ยน “ขยะอาหาร” ให้เป็น “ปุ๋ย” ทางเลือกในการกำจัดขยะอาหารที่ “ยั่งยืน”

จากสถานการณ์และผลกระทบขยะอาหารของโลก ในแต่ละปี อาหารกว่า 1,300 ล้านตัน หรือ ใน 3          ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลก ต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่า สำหรับประเทศไทย กว่า 60% ของขยะมาจากขยะอาหาร คนไทย 1 คนสร้างขยะอาหารสูงถึง 254 กิโลกรมต่อปี ทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบที่ท้าทายมวลมนุษยชาติ  เกิดการหมักและย่อยสลายกลายเป็นแก๊สมีเทน (CH4) ซึ่งเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีความรุนแรงกว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 27-30 เท่า (เป็นสาเหตุให้เกิด 8-10% ของแก๊สเรือนกระจกทั่วโลก), เกิดกลิ่นรบกวน แหล่ง   เพาะเชื้อโรค, สูญเสียทรัพยากร (น้ำ 1 ใน 4 ของโลกถูกใช้เพื่อผลิตเป็น "ขยะอาหาร”)

เมืองสุขสยาม  ไอคอนสยาม มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด โดยสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  ซึ่งดำเนินการ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชน สังคม และการดูแลสิ่งแวดล้อม   จึงเปิดตัว “โครงการคัดแยกขยะอาหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามแนวความคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” นำขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ย  มุ่งหวังการมีส่วนร่วมปลูกจิตสำนึก ในการคัดแยกขยะอาหารอย่างถูกที่ ถูกถัง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับทุกคนในชุมชน และนำขยะอาหารกลับไปผลิตเพื่อใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเป้าหมายที่ 12.ขยะอาหารทั่วโลกต้องลดลง 50% ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ.2573)  

 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก Fest Food Safety Packaging จากวัสดุชีวภาพที่ย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน พร้อมกับเปลี่ยนมาใช้ถุงพลาสติก PE ที่ผสมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล 30% รวมถึงการปรับใช้หลอดประหยัดไฟ LED ร่วมกันประหยัดพลังงานลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอาหารภายในเมืองสุขสยามอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะสู่บ่อฝังกลบให้มากที่สุด สร้างความตระหนักแก่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวสุขสยามเกี่ยวกับปัญหาขยะอาหาร ปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในเรื่องการจัดการขยะและนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด พร้อมผนึกกำลังกับพันธมิตร สำนักงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะพลังชุมชน โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อผลักดันนโยบาย SDGs ต่อยอดความยั่งยืนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โดยภายในการจัดงาน SOOKSIAM สุขรักษ์โลก ปี2” #SaveTheEarth พบกิจกรรมไฮไลท์ การเปิดตัว“โครงการคัดแยกขยะอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ย เพื่อส่งต่ออาหารบำรุงพืชมอบให้กับชุมชน เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การจัดแสดงสินค้า ECO-Craft อาทิ สินค้าประเภท ECO-Printสินค้าจากขยะ เช่น กระเป๋าทำจากถุงปูนสินค้าแต่งบ้านจากขวดพลาสติก หรือวัสดุเหลือใช้สินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยธรรมชาติ, สินค้าทำจากวัสดุธรรมชาติต่างๆ  ท่ามกลางบรรยากาศสุดรื่นรมย์ตระการตากับโมบายดอกไม้ ที่ตกแต่งรอบเมืองสุขสยาม พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีในสวน และกิจกรรมเวิร์คช้อปรักษ์โลก “ทำผลิตภัณฑ์ผลไม้ไทยจากใยบวบ” ให้กับนักศึกษานานาชาติประเทศจีน 40 คน เพื่อส่งต่อพลังสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  วันที่ 21 ก.ค. 66 เวลา 13.00 – 16.00 น.


          รวมถึงพบกับกิจกรรมสุดพิเศษจากบูธแสดงบรรจุภัณฑ์อาหาร Fest (เฟสท์) โดย แนะนำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “เฟสท์ ไบโอ  ปลุกพลังรักษ์โลกร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมงานผู้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนะนำให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลกผ่านการใช้งานบรรจุภัณฑ์เฟสท์ไบโอ ซึ่งผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัส 100% ที่มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลจึงเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีความสะอาด ปลอดภัย เข้าไมโครเวฟและเตาอบได้ สามารถบรรจุอาหารที่มีน้ำมันและน้ำได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่รั่วซึม และยังย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 60 วัน

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถร่วมช้อปสุขใจกับโปรโมชัน “สุขรักษ์โลก กับ KBank & Fest by SCGP ชวนมาช้อปแบบรักษ์โลก” ระหว่างวันที่ 17 ก.ค.- 16 ส.ค.66 รับความสุข 2 ต่อ

สุขที่ พิเศษ! สายกรีน ปลูกด้วยรัก รับชุดปลูกต้นไม้ D.I.Y1 ชุด

·       เมื่อซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยามและไอคอนสยามและชำระผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทย ครบ 399 บา 

·       พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM Super App ซื้อสินค้าครบ 299 บาท 

·       พิเศษสำหรับลูกค้า Fest ซื้อแพ็คเกจจิ้งครบ 299บาท

 (จำกัดรวมสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

 

สุขที่ พิเศษ! นักช้อปต้องสะพาย รับกระเป๋ารักษ์โลกฟรี! 1 ใบ

·            เมื่อซื้อสินค้าภายในเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม และชำระผ่านบัตรเครดิต ,บัตรเดบิต หรือ QR Code ธนาคารกสิกรไทยครบ 999 บาท รับกระเป๋ารักษ์โลก

·             พิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM Super App ซื้อสินค้าครบ  899 บาท 

·             พิเศษสำหรับลูกค้า Fest ซื้อแพ็คเกจจิ้งครบ 899บาท

           (จำกัดรวมสิทธิ์ 500 สิทธิ์ตลอดรายการ)

พิเศษ :  รับปุ๋ยอาหารบำรุงพืชฟรี เพียง Share Post พร้อมบอก How To ลดโลกร้อนสไตล์คุณ ใส่ #สุขรักษ์โลก #SOOKSAMPHAN

 

 จัดเต็มกิจกรรมรักษ์โลกมากมายพร้อมให้ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของการปกป้องโลกร่วมกัน เพื่ออนาคตที่สดใสสำหรับทุกคนได้ในงาน SOOKSIAM สุขรักษ์โลกปี2#SaveTheEarth ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2566        ถึง 31 กรกฎาคม 2566  ณ  บริเวณลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G  ไอคอนสยาม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร.  0851699926  หรือ FB:SOOKSIAM

  

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.