Shutterstock Collaborates to Bring NeRF Generative AI Technology to 3D Creators Globally

นอกจากนี้ ชัตเตอร์สต็อกยังได้เข้าร่วมในข้อตกลงร่วมกับโวลิงกา เอไอ เพื่อสำรวจเรื่องการให้ลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายไฟล์เอ็นวีโอแอล (NVOL) โดยโวลิงกาได้นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์และบริการระดับมืออาชีพต่าง ๆ เกี่ยวกับเนิร์ฟที่ครอบคลุมการสนับสนุนด้านการผลิตภาพเวอร์ชวล, วิชวลเอฟเฟค, โทรทัศน์และการออกอากาศ, เทคโนโลยีความจริงขยาย (XR) และวิดีโอเกม นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง ชัตเตอร์สต็อกและโวลิงกาจะสำรวจการสร้างสรรค์คลังเอ็นวีโอแอลด้วยคอนเทนต์คุณภาพสูงสำหรับผู้ใช้งานโวลิงกา และเครือข่ายครีเอเตอร์แห่งแรกที่ผลิตสภาพแวดล้อมเอ็นวีโอแอลแบบออนดีมานด์