อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องจังหวัดระยอง ฉบับที่ 49 / 2567 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องจังหวัดระยอง ฉบับที่ 49 / 2567


  อีอีซี เปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่อง

จังหวัดระยอง     ฉบับที่  49 / 2567


ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี ร่วมกับ นายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสายงานพื้นที่และชุมชน สกพอ. และนางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่อง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นตัวแทนอีอีซี ในระดับชุมชนสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง บอกเล่าถึงประโยชน์และความคืบหน้าในการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี ให้แก่ชุมชนในอำเภอปลวกแดง และเป็นโซ่ข้อกลางในการประสานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายพลังสตรี 

อีอีซี ในพื้นที่ สร้างโอกาสในการพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ อีอีซี กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี จะเป็นกลไกสำคัญ เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี และประโยชน์สำคัญที่ในพื้นที่จะได้รับ ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง อีกทั้ง กลุ่มเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี จะร่วมเป็นแกนกลางในการผลักดันให้สินค้าและบริการของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งใน Supply Chain ของนักลงทุน ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยศูนย์เครือข่ายพลังสตรี ที่อำเภอปลวกแดงแห่งนี้ จะร่วมกับอีอีซี ทำกิจกรรมประโยชน์ต่อสาธารณในพื้นที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าและบริการ ในระดับวิสาหกิจชุมชน ไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้ ผ่านกลไกความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพื้นที่ อีอีซี ได้มีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้น สร้างโอกาสให้แก่สินค้าชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีมาตรฐาน รองรับการเข้ามาใช้จ่ายของนักลงทุน และผู้ที่จะมาทำงานในพื้นที่ อีอีซี ต่อไป 

ปัจจุบัน อีอีซี ได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี นำร่องในชุมชน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชาวนาภูมิปัญญาชุมชน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และชุมรมผู้สูงอายุดอกลำดวน มัสยิดดารุ้ลดอยร็อต ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีเครือข่ายพลังสตรี อีอีซี รวมกว่า 600 คน เป็นตัวแทนสร้างความเข้มแข็งให้แก่พื้นที่และชุมชน รวมทั้งได้ร่วมกับอีอีซี ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ตลอดจนรายได้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับที่ตั้งศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง 

อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง นั้น ถือเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชน ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ติดกับที่ว่าการอำเภอ

ปลวกแดงและมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละสัปดาห์จะมีนักศึกษาและกลุ่มอาชีพ เข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะต่าง ๆ เป็นประจำ รวมถึงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แห่งนี้ยังมีกิจกรรมเชื่อมโยงกับชุมชน

อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ อำเภอปลวกแดงยังเป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก มีการขยายตัวของเมืองสูง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ อีอีซี อีกทั้งศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี แห่งนี้ยังจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อมูล และทักษะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปรรูปสับปะรด ตลอดจนส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เครือข่ายพลังสตรี อีอีซี แห่งแรกของจังหวัดระยอง และจะเป็นต้นแบบของการขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad