ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม มอบโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสระบุรี 3,000 ครัวเรือน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม มอบโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวสระบุรี 3,000 ครัวเรือน
ซีพี-เมจิ เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนเพื่อสังคม

มอบโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

ชาวสระบุรี 3,000 ครัวเรือน

 

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา: นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี

และ นางวาสนา สุขธนู ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลย์อนุสรณ์) ในพิธีเปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน ณ โรงเรียนหินกอง (พิบูลย์อนุสรณ์)

 

กรุงเทพฯ (24 มิถุนายน 2567) – บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ อันดับ ของประเทศไทย สานต่อเจตนารมณ์องค์กรในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต” ส่งมอบอาคาร และชุดอุปกรณ์ติดตั้งสำเร็จ สำหรับผลิตน้ำดื่มมาตรฐาน อย. ให้กับโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่โดยรอบ กว่า 3,000 ครัวเรือนได้มีสะอาดและถูกหลักอนามัยสำหรับการบริโภค และช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมี นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด และนายยุทธนา โพธิวิหค  ปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน

น้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์ การเข้าถึงน้ำที่สะอาดและปลอดภัยถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในหัวข้อลำดับที่ 6 ว่าด้วยการจัดการน้ำ และสุขาภิบาล โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถซื้อได้ภายในปี 2573

 

การพัฒนาระบบการจัดการน้ำและการผลิตน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคสำหรับคนไทยเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเพียงพอ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำ และการบำบัดน้ำหลังจากการใช้งาน ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายในระยะยาวที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผนึกกำลังกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ซีพี-เมจิ ในฐานะภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มคุณค่าชีวิตให้ชุมชน และการพัฒนาคุณภาพน้ำ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันจังหวัดสระบุรีสู่เมืองที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สะอาดมากขึ้น

 

A person standing at a podium

Description automatically generated

นางสาวสลิลรัตน์  พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

 

นางสาวสลิลรัตน์  พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ได้ร่วมกับองค์กรบริหารจัดการท้องถิ่น จัดสำรวจคุณภาพน้ำในชุมชนรอบโรงงาน ณ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พบว่า น้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคในหลายพื้นที่ยังคงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เหมาะสมต่อการนำมาใช้ของชุมชน โครงการ “ซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต” จึงเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ขององค์กร ในการ “เพิ่มคุณค่าชีวิต” ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านชุมชน และสังคมรอบรั้วโรงงาน โดยจัดสร้างโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน เพื่อนำน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพที่ผ่านการกรองและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยรังสียูวีตามมาตรฐานของระบบ Reverse Osmosis หรือ RO มาใช้”

                  

นางสาวสลิลรัตน์ กล่าวเสริมว่า “โรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชน เป็นก้าวเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ อันจะส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในจังหวัดสระบุรี โดยในปี 2567 นี้ เราตั้งเป้าหมายนำน้ำดื่มจากโรงงานที่สร้างขึ้นนี้ ส่งมอบแก่ประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางไม่ต่ำกว่า 3,000 ครัวเรือน ผ่าน 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ สาธารณสุขจังหวัด กลุ่มอาสากาชาด ฝ่ายป้องกันสาธารณภัย ฝ่ายพัฒนาความมั่นคงและมนุษย์ และฝ่ายปกครองของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่บูรณาการเข้าช่วยเหลือดูแลประชาชนในจังหวัดในด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง”

 

A person standing at a podium with microphones

Description automatically generated

นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี

 

ทางด้าน นายยุทธนา โพธิวิหค ปลัดจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า “การดำเนินโครงการด้านการจัดการน้ำในจังหวัด ถือว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้า โดยภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการหลายๆ โครงการ และจะต้องมีการขยายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และองค์กรระหว่างประเทศ”

 

“โครงการซีพี-เมจิ เติมน้ำ เติมชีวิต และการเปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชุมชนในวันนี้ เป็นตัวอย่างของการบูรณาการการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นความริเริ่มของภาคเอกชน ผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคประชาชน ในจังหวัดสระบุรี  ให้ชุมชนและประชาชนได้บริโภคน้ำดื่มที่สะอาด ปลอดภัย สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นายยุทธนาสรุป

A building with red and white walls

Description automatically generatedA person standing next to a car

Description automatically generated A row of water bottles

Description automatically generated

A group of people holding water bottles

Description automatically generated A group of girls in uniform holding water bottles

Description automatically generated

 

# # # # #

 

เกี่ยวกับ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด

บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมกับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด เพิ่มคุณค่าชีวิต หรือ ‘Enriching Life’ ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ (Health) คือการพัฒนาสินค้าเพื่อดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย รวมถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้านสังคม (People) ได้แก่ การดูแลเกษตรกร พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า พนักงานและชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Planet) หมายถึง การจัดการด้านพลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การจัดการของเสีย และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2030

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad