22 มี.ค. วันน้ำโลก “ซีพีเอฟ” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิต - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

22 มี.ค. วันน้ำโลก “ซีพีเอฟ” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

22 มี.ค. วันน้ำโลก “ซีพีเอฟ” ประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี ร่วมอนุรักษ์น้ำ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รณรงค์การใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำให้กับชุมชน และเกษตรกร ให้สามารถมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สานต่อแนวคิด “การใช้น้ำเพื่อสร้างสันติภาพ” (Leveraging Water for Peace) เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day 2024

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำให้กับชุมชน มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในองค์กร และลดการพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำภายนอก ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ภายใต้หลักการ 3Rs ประกอบด้วย ลดการใช้น้ำ (Reduce) นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำโดยไม่ผ่านการบำบัด (Reuse) และนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทำให้ในปี 2566 กิจการของซีพีเอฟใน 8 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดียและตุรเคีย สามารถลดปริมาณการดึงน้ำมาใช้ต่อหนึ่งหน่วยการผลิต (Water Withdrawal) ลงได้มากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2558 พร้อมทั้งมีส่วนร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำอย่างเพียงพอและเพิ่มการเข้าถึงแหล่งน้ำของชุมชน

ซีพีเอฟ นำเทคโนโลยีมาใช้ตลอดกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ ส่งผลให้ลดการดึงน้ำจากแหล่งภายนอกมาใช้ ได้แก่ การนำเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc) มาบำบัดน้ำและของเสียภายในฟาร์มกุ้ง ร่วมกับเทคโนโลยีการกรองน้ำแบบความละเอียดสูง (Ultrafiltration) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้น้ำสะอาดหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ ทำให้ฟาร์มกุ้งสามารถลดการดึงน้ำจากภายนอกมาใช้ได้ถึงร้อยละ 75 ขณะที่โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ได้นำระบบลมเย็น (Air Chill) มาใช้แทนการใช้น้ำเย็น (Water Chill) เพื่อลดอุณหภูมิของเนื้อไก่ ซึ่งช่วยสามารถลดการใช้น้ำลงได้ประมาณร้อยละ 15 เทียบกับการผลิตแบบเดิม


นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำน้ำที่บำบัดแล้วมาใช้ซ้ำในกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร เช่น ล้างคอกสุกร รดน้ำต้นไม้ ล้างพื้นถนนในโรงงาน รวมถึงนำน้ำบางส่วนกลับเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยระบบกรองน้ำขั้นสูงแบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis : RO) เพื่อให้ได้น้ำคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการที่ไม่สัมผัสโดยตรงกับอาหาร เช่น ระบบระบายความร้อนของระบบทำความเย็น ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยในปี 2566 ซีพีเอฟสามารถนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำและนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 19.5 ของปริมาณการดึงน้ำมาใช้ทั้งหมด

ซีพีเอฟยังได้ต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท ถ่ายทอดและทำโครงการร่วมกับเกษตรกร ชุมชน เช่น โครงการปันน้ำปุ๋ย โดยแบ่งปันน้ำปุ๋ยที่ผ่านการบำบัดจากระบบไบโอแก๊สของฟาร์มให้แก่เกษตรกรที่ขอรับน้ำในบริเวณใกล้เคียง โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งบริษัทได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรม พัฒนาระบบการจัดการน้ำ สร้างความความมั่นคงทรัพยากรน้ำ ให้กับหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า และกำแพงเพชร รวมทั้งโครงการ ‘รักษ์ลำน้ำมูล’ ที่บริษัทร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครราชสีมาในการบริหารจัดการน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมตลอด15 ปีที่ผ่านมา เพื่อดูแลลำน้ำมูลให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ เพื่อส่งมอบสู่รุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad