Header Ads

Header ADS

ราช กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าหินกองพร้อมก่อสร้าง หลังจัดหาบริษัทออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง พร้อมผู้ให้บริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่สำเร็จ

ราช กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าหินกองพร้อมก่อสร้าง หลังจัดหาบริษัทออกแบบวิศวกรรม จัดหา ก่อสร้าง พร้อมผู้ให้บริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่สำเร็จ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความก้าวหน้าการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,400 เมกะวัตต์ โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งจำนวนโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ (ถือหุ้นร้อยละ 51) กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้นร้อยละ 49) ได้ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง กับ 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูบิชิ เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งลงนามในสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว กับบริษัท เอ็มเอชไอ พาวเวอร์ โปรเจกต์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง มีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ โดยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 และดำเนินการจัดหาบริษัทผู้ออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการ รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการงานซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่แล้ว สำหรับงานก่อสร้างโครงการคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2564 และใช้เวลาประมาณ 43 เดือนจึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยโรงไฟฟ้าชุดที่ 1 กำหนดเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี ในเดือนมีนาคม 2567 และชุดที่ 2 ในเดือนมกราคม ปี 2568

“สำหรับบริษัทผู้ออกแบบวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกองทั้ง 3 ราย ล้วนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในงานดังกล่าวมาอย่างยาวนาน ทำให้มั่นใจว่าการก่อสร้างโครงการจะสามารถเดินหน้าอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จได้ตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ นอกจากนี้โครงการยังได้จัดทำสัญญาบริการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าสามารถดำรงความพร้อมจ่ายได้ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และรักษาประสิทธิภาพการเดินเครื่องได้อย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เน้นย้ำกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชน การควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการปกป้องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในช่วงการก่อสร้างโครงการอย่างเต็มที่และดีที่สุด” นายกิจจา กล่าว

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้าจำนวน 2 ชุด ชุดละ 700 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง พัฒนาและดำเนินการโดยบริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด

ข้อมูลโดยสังเขป บมจ. ราช กรุ๊ป

บมจ. ราช กรุ๊ป (เดิมชื่อ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2543 มี ทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนร้อยละ 45 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นผ่านบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนมุ่งเน้นธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ต่อมาได้ขยายการลงทุนสู่ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนโครงการในประเทศไทย สปป.ลาว ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยถือเป็นฐานประกอบธุรกิจหลัก สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ratch.co.th 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.