“สหพัฒนพิบูล” จัดทัพบุคลากรร่วมเติมองค์ความรู้ สร้างธุรกิจเติบโตตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

“สหพัฒนพิบูล” จัดทัพบุคลากรร่วมเติมองค์ความรู้ สร้างธุรกิจเติบโตตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 “สหพัฒนพิบูล” จัดทัพบุคลากรร่วมเติมองค์ความรู้ สร้างธุรกิจเติบโตตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

นางนพวรรณ คล้ายโอภาส กรรมการความยั่งยืนขององค์กร และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคชั้นนำของไทย กล่าวว่า SPC ได้นำบุคลากร ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานในองค์กร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “Understanding Corporate Sustainability” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีความตระหนักเกี่ยวกับความสำคัญของการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจ การบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ พร้อมบูรณาการแนวคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนเข้าไปในการบริหารธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรเติบโตตามแนวทางของธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป

การอบรมมีหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจ เนื้อหามุ่งสร้างองค์ความรู้เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อความอยู่รอดและเติบโตของธุรกิจ เทรนด์ขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ “ความยั่งยืน” ความหมายของความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability) ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) การบูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเป็นการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเป้าหมายเชิงคุณค่า (High-Purpose Driven Organization) การนำ “แนวคิดด้านความยั่งยืน” เข้าไปบริหารจัดการในองค์กร ต้นแบบ “การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน” (Sustainability Transformation Model) ต้นแบบ “การบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ” (Corporate Sustainability Management Model) การสร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนในองค์กร (Sustainability Culture)

หลักสูตร “Understanding Corporate Sustainability” เติมองค์ความรู้โดย อาจารย์อนันตชัย ยูรประถม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้ออกแบบและบรรยายหลักสูตรด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ (ชุดหลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน) ให้แก่บริษัทจดทะเบียน (Listed Company) ในนามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปี 2555-ปัจจุบัน) และยังเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Management) แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทเอกชนชั้นนำ และรัฐวิสาหกิจ

อีกความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของ SPC ภายใต้หลักธรรมาภิบาล วิสัยทัศน์ และการบริหารแบบยั่งยืน มุ่งสร้างองค์กรให้เติบโตตามแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad