Header Ads

Header ADS

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

 

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย จ.ขอนแก่น และ จ.พิษณุโลก สู่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะทำงาน นายณัฐพล ด่านจิตร์ตรง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ คณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะทำงานจากกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใน 10 จังหวัดนำร่อง รายจังหวัด ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings 

 


สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ช่วงเช้า ได้ติดตามการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น และช่วงบ่าย ได้ตามผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภายในจังหวัด กว่า 30 หน่วยงาน ทั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนของแต่ละหน่วยงานภายในจังหวัดเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้างรวมถึงแจ้งแผนการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของแต่ละหน่วยงานภายในกรมฯ เพื่ิอสนับสนุนการดำเนินงานภายในจังหวัดของปีนี้ และปีงบประมาณ2565  รวมถึง รับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.