Header Ads

Header ADS

กรมพัฒน์ฯ ปรับหลักสูตรเรียนออนไลน์ ช่วยธุรกิจรับมือยุคโควิด-19 ศึกษาฟรี 24 ชม.

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ เพิ่มความเข้มข้นรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 เน้นเพิ่มทักษะ ประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ การทำตลาดออนไลน์ โลจิสติกส์ เชิญกูรูมาให้ความรู้แบบไม่มีกั๊ก เปิดให้เรียนฟรี 24 ชั่วโมง  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ให้สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคโควิด-19 ที่ไม่ใช่เพียงแต่การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะเน้นการบริหารทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกอบการและธุรกิจ การใช้ศาสตร์ความคิดเชิงวิเคราะห์เข้ามาช่วยเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ประกอบการขาดไป รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มยอดขาย จึงได้เพิ่มจำนวนหลักสูตรและรายวิชาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถเลือกเรียนหลักสูตรและรายวิชาที่สนใจ และเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจ หรือผู้ที่ยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและทราบถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดการจัดระเบียบทางความคิดและมีทิศทาง แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจที่ชัดเจน
         
ทั้งนี้ กรมฯ ได้พัฒนาและเพิ่มเติมหลักสูตร รายวิชาใหม่ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10 หัวข้อวิชา ประกอบด้วย 1.การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ 2.ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ 3.จากร้านธรรมดามาเป็นสมาร์ทโชวห่วย 4.รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ 5.Startup for SME 6.รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี 7.มาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 8.การตลาดด้าน e-Commerce 9.การตลาดในยุคดิจิทัล 10.การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยกรมฯ ได้เชิญวิทยากรและกูรูที่มีความรู้เฉพาะด้านรายวิชานั้น ๆ มาบรรยายและถ่ายทอดความรู้ให้แบบเต็มอิ่มจุใจ โดยไม่มีการกั๊กความรู้ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้รายวิชานั้นไปเต็ม ๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนต้องเรียนให้ครบตามเนื้อหารายวิชาที่ได้ลงทะเบียนไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ประเมินผลการเรียนทั้งก่อน-หลัง เพื่อขอรับใบประกาศนียบัตรการเรียนจบรายวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะหัวข้อวิชาที่ 6.รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี และ 7.มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่นักบัญชีสามารถยื่นนับชั่วโมง CPD ได้

“กรมฯ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สมัครเข้าเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) ทางhttp://dbdacademy.dbd.go.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา หลังเรียนจบยังได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5962 สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร 0 2547 4408 และ www.dbd.go.th”นายทศพลกล่าว

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปเข้ามาเสริมสร้างองค์ความรู้ ผ่านทางhttp://dbdacademy.dbd.go.th แล้วกว่า 7 หมื่นราย โดยปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้ประกอบการและประชาชนสมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรต่าง ๆ กว่า 2 หมื่นราย และในปี 2564 นี้ (1 ม.ค.-มิ.ย.) มีผู้สมัครเข้าเรียนและจบหลักสูตรแล้วกว่า 1 หมื่นราย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.