Header Ads

Header ADS

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก งาน GSSD Expo 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

        

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกครั้งแรก
งาน GSSD Expo 2022 สะท้อนความมุ่งมั่นและความร่วมมือทุกภาคส่วน
เพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจาก COVID-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ไทยเป็นเจ้าภาพในเวทีระดับโลกในงาน ‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ภายใต้หัวข้อหลัก “Advancing South-South and Triangular Cooperation for Sustainable COVID-19 Recovery: Towards a Smart and Resilient Future” เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านความร่วมมือ และหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณ์ Covid-19 สู่อนาคตที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (United Nations Conference Centre - UNCC) มีผู้เข้าร่วมงานประชุมและสัมมนา กว่า 1,200 คน และร่วมงานออนไลน์กว่า 4,000 คน โดยมีนิสิต นักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ และผู้แทนจากประเทศ/หน่วยงานสหประชาชาติเข้าร่วมงานกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าภาพร่วมทุกฝ่าย ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific-ESCAP) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC รวมถึงผู้มีส่วนร่วมภายในงานตลอดทั้ง วัน

นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงภาพรวมของงาน GSSD Expo 2022 ที่เพิ่งจบไป ว่า ได้รับการตอบรับจากผู้แทนหลายประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ซึ่งถือว่ามีผู้เข้าร่วมงานนี้มากที่สุดเป็นประวัติการในการจัดงาน GSSD Expo ที่ผ่านมาไทยยังได้เผยแพร่ต้นแบบด้านการพัฒนา โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้เห็นทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง โดยการจัดงานครั้งนี้ เจ้าภาพร่วมได้เน้นการเชิญชวนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ภายในงาน นอกจากพิธิเปิดอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้รับเกียรติจาก นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับผู้แทนระดับสูงของสหประชาชาติ Ms. Armida Salsiah Alisjahbana เลขาธิการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และ Ms. Xiaojun Grace Wang หัวหน้าคณะผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (UNOSSC) มากล่าวเปิดงาน

อีกทั้ง เวทีสัมมนาโต๊ะกลมในหัวข้อหลัก Sufficiency Economy Philosophy ( SEP) for SDGs' แลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมเสวนาด้วย ซึ่งประเทศไทยได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาให้กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จนได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านความสำเร็จจากการดำเนินโครงการในประเทศต่าง ๆ ผ่านกรณีศึกษา เช่น โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชน OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน หรือโครงการ OGOP Model II (ตามต้นแบบ OTOP ของไทย) โดยภายหลังการเสวนา ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสรับกระเป๋าผ้าพื้นเมืองที่ระลึก ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการข้างต้น ณ บูธนิทรรศการของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความประทับใจ จากผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่าง ๆ คือ การร่วมทำกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Thailand’s Field Visit on SEP for SDGs) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ. ปทุมธานี ได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากการดำเนินงานของไทยในพื้นที่จริง ร่วมชมนิทรรศการกลางแจ้งตามเส้นทางสนองพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอด Wisdom Farm และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรกิจพอเพียง 1 ไร่ พอเพียงเกษตรพอเพียงเมือง นวัตกรรมที่อยู่อาศัยบ้านดินบ้างฟางนวัตกรรมพลังงานพึ่งตนเอง และภูมิปัญญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมทำกิจกรรม’นาโยนกล้า’ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำนาแบบใหม่ และกิจกรรม ’ปลูกผักแนวตั้ง’ เพื่อสะท้อนการพัฒนาเกษตรและชุมชนท้องถิ่นของไทย ก่อนจะเข้าเยี่ยมชม ‘พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา’ ที่ได้รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผลงานอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจนถึงวิวัฒนาการ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และพัฒนาการของเกษตรกรไทย

ปิดท้ายงาน GSSD Expo 2022 ในวันที่ 14 กันยายน กับการประชุม “Global Directors-General Forum” เป็นเวทีหารือของผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิดข้อริเริ่มใหม่ๆ แนวปฏิบัติที่ดีและการแสวงหาโอกาสความร่วมมือในช่วงระหว่างการระบาดของโรค COVID-19 และหลัง COVID-19 ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนประเด็นด้านการพัฒนาที่กว้างขวาง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในประเด็น สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน และการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยื

ต่อด้วยงาน GSSD Expo 2022 Networking Night  จัดขึ้นที่ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน และ ชื่นชมทุกฝ่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างแข็งขันในช่วง 12-14 กันยายน ของงาน GSSD Expo 2022 รวมทั้งเน้นย้ำว่า แม้งานจะเสร็จสิ้นลงแล้ว แต่ไม่ใช่เป็นการสิ้นสุดของความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างกัน ซึ่ง GSSD Expo นี้ เป็นเวทีที่ช่วยกระชับและส่งเสริมความร่วมมือให้เข้มแข็งอีกครั้ง และได้แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันฟื้นฟูและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมไปด้วยกัน ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศยังหวังว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Visit) ด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ. ปทุมธานี จะได้รับข้อมูลและสัมผัสการดำเนินโครงการดังกล่าวที่เป็นประโยชน์ต่อไป

ในวันเดียวกัน นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนเจ้าภาพร่วมจาก UNOSSC และ ESCAP ได้ร่วมมอบรางวัล ผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก (Youth4South Entrepreneurship Competition) จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่คัดเลือกผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกจาก 45 ประเทศ กว่า 200 คน เหลือเพียง คน ที่เดินทางมาแข่งขันต่อที่ประเทศไทย จนได้ผู้ชนะเลิศทั้ง รางวัล ได้แก่

1. นางสาว Kavindya Thennakoon  นักศึกษาปริญญาโทสาขาการศึกษา จากศรีลังกา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโลห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

2. นาย Gopal Kumar Mohoto นักวิศวกร จากบังกลาเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโล่ห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

3. นาย Rogers Githinji นักกฎหมายการเงินระหว่างประเทศ จากยูกันดา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมโล่ห์รางวัล จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทั้งหมดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพบนเวทีระดับโลกในงาน ‘Global South-South Development Expo 2022’ (GSSD Expo 2022) ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมใจของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันหารือเพื่อหาแนวทางฟื้นตัวจากสถานการณณ์ COVID19 และยังตอกย้ำให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการช่วยเหลือและร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการสานต่อและเพิ่มพูนความร่วมมือในหลายสาขาและมิติต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ผู้แทนจากประเทศและหน่วยงานด้านพัฒนาจากประเทศต่างๆ ได้ชื่นชมการจัดงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในหลากหลายด้าน รวมทั้งการต้อนรับและอำนวยความสะดวกตั้งแต่เดินทางถึง ระหว่างงาน และภายหลังการจัดงาน ประเด็นด้านเนื้อหาสาระซึ่งเน้นกระชับความร่วมมือระหว่างกัน ข้อริเริ่มกำหนดการและกิจกรรมใหม่ๆ ภายในงาน และการเปิดโอกาสให้นักศึกษา เยาวชนจากทั้งไทยและประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าร่วมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเช่นนี้

ติดตามและรับชมย้อนหลังได้ที่
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCzJIbXiFO8-1WzKIqDflbiw
Facebook : https://web.facebook.com/ticacooperation
Hilight Programmehttps://youtu.be/Vl5V_uRz3DE

###

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.