Header Ads

Header ADS

ไดเมท (สยาม) พร้อมเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการสวมสิทธิ์หุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ส่งผลคะแนนโหวดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีไม่เป็นธรรม

 


ไดเมท (สยาม) ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมเร่งตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องการสวมสิทธิ์หุ้นโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ส่งผลคะแนนโหวดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีไม่เป็นธรรม

นายนพดล กาญจนทวีวัฒน์ กรรมการ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรายงานการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของวันที่ 28 เมษายน 2566 ว่า ที่ประชุมฯ ลงมติไม่ผ่านในวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้แก่ นายพิสุทธ์ รักวงษ์ นายวิชัย วนวิทย์ และนางอัญญา ถาวรนันท์ และวาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป

นายนพดล กล่าวต่อว่า บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้รับคำร้องจากกรรมการบริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้น บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ว่า ได้ถูกนายเหอ จือ หวง อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลาออกจากการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ได้นำคะแนนเสียงจำนวน 56,250,000 หุ้น ตามใบหุ้นเลขที่ 09660100000078 ซึ่งเป็นของบริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด และผู้ถือหุ้นอื่นอีก 5 ราย โดยรวมคำนวณเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงของตนเองโดยไม่อนุญาตให้บริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงในการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังเป็นการฝ่าฝืนและขัดต่อข้อบังคับ ข้อที่ 38 ที่กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง ส่งผลให้มติที่ประชุมฯ เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทำให้บริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด และผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับความเสียหาย เนื่องจากหากไม่นำหุ้นจำนวน 56,250,000 หุ้น มารวมคำนวณเป็นคะแนนแล้ว มติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะเป็นมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมฯ ทั้งหมด ซึ่งบริษัท ที.เอช.เอส. รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด และผู้ถือหุ้นอีก 5 ราย ดำเนินการยื่นฟ้องบริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการ เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ พ.947/2566 เพื่อขอให้ศาลจังหวัดสมุทรปราการมีคำพิพากษาให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ในทุกวาระการประชุมฯ โดยศาลจังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.

อนึ่ง นายเหอ จือ หวง สัญชาติไต้หวัน ก่อนโอนเป็นสัญชาติไทย ได้ลาออกจาก บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ตรวจพบการเข้าถือครองหุ้นต่างๆ ทั้งกระทำในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างส่งข้อมูลและหลักฐานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบธุรกรรมการลงทุนในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.