Header Ads

Header ADS

ชป. เดินหน้าแผนขุดลอกกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

ชป. เดินหน้าแผนขุดลอกกว๊านพะเยา เพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้น

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการขุดลอกกว๊านพะเยา

โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน  และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


เพื่อเสนอแนวทางในการดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา และการบริหารจัดการน้ำบริเวณกว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ตามแผนการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูกว๊านพะเยาของรัฐบาล

กรมชลประทาน ได้วางแผนดำเนินการขุดลอกกว๊านพะเยา เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการขุดลอกแก้มลิง และขุดคลองรอบกว๊านพะเยา รวมทั้งขุดแนวร่องเดิมกว๊านพะเยาด้วยเรือขุด

ซึ่งการขุดลอกตะกอนดินในกว๊านจะได้ปริมาณดินประมาณ 9-10 ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังได้มีการขนย้ายปรับดินในเขตพื้นที่รอบกว๊าน เพื่อทำโครงการสร้างทาง พร้อมปรับปรุงอาคาร/ระบบควบคุมและระบายน้ำ

หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยาได้มากขึ้น ทำให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการทำการเกษตร และการอุปโภคบริโภคในพื้นที่รอบกว๊าน ทั้งยังสามารถเพิ่มพื้นที่ส่งน้ำได้อีกประมาณ 3,000-5,000 ไร่ รวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.