Header Ads

Header ADS

เปิดรับบทความวิชาการ งานประชุมวิชาการนานาชาติ 2564


เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21stCentury) หมดเขต 30 กันยายน 2563
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ หัวข้อ “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมในศตวรรษที่ 21” (Multidisciplinary for Innovation Development in 21st Century) ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา งานวิจัย และพัฒนามาตรฐานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลการวิจัย ในรูปแบบการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมงานครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของเครือข่ายการศึกษาในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ผู้สนใจส่งบทความทั้ง หมวด ได้แก่ ด้านการศึกษา / วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ ด้านการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / วิทยาการจัดการ สามารถส่งบทความได้ที่http://grad.bsru.ac.th/conference/
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2473-7000 ต่อ 1814 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.