Header Ads

Header ADS

อิเมจิน ไทยแลนด์ สสส. ศิลปินแห่งชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน

อิเมจิน ไทยแลนด์ สสส. ศิลปินแห่งชาติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชน ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้ง ห้องปฏิบัติการทางสังคม ประเทศไทย และผู้นำการขับเคลื่อน อิเมจิน ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง” โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาให้ข้อมูลสถานการณ์ปัจจัยเสี่ยงของเยาวชน และมีศิลปินแห่งชาติ อาทิภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2557 (ละครเวทีและภาพยนตร์)ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2557 คุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี 2562 (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) ดร.วินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ปี2562 (ขับร้อง-เพลงไทยสากล) ร่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.