Header Ads

Header ADS

EPG เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ

        EPG เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ

EPG เดินหน้ากลยุทธ์ ESG ก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนทุกมิติ

 

            รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก กล่าวว่า EPG ยึดมั่นตามวิสัยทัศน์องค์กรที่จะเติบโตขึ้นด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสร้างความมั่นคงของเครือข่ายธุรกิจรองรับการเติบโตในตลาดโลก EPG มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าตามกลยุทธ์ ESG ในทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปีบัญชี 65/66 (เม.ย.65– มี.ค.66) มีการดำเนินงาน ดังนี้

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ Aeroflex บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ Aeroklas และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ EPP ได้จัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานเชิงรุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานขององค์กรพร้อมติดตั้ง Solar Roof top ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมประมาณ 18 MW สามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกประมาณ 13,500 ton Co2eq ส่งผลให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้ารวมประมาณ 70 ล้านบาทต่อปี อีกทั้ง บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุุตพริ้้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

           บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด เป็นบริษัทแรกในกลุ่มที่ตั้งเป้าหมายระยะยาวเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ "Net Zero" ภายในปีพ.ศ. 2585 โดยจัดทำแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ในปีบัญชี 65/66 (เม.ย.65– มี.ค.66) Aeroflex ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายก๊าซเรือนกระจกจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในโครงการ Solar Rooftop ซึ่งได้รับการสนับสนุนภายใต้ “โครงการนำร่องซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ในเขตพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อสนับสนุนการลงทุนแบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” ดำเนินการโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ Aeroflex ได้จัดทำโครงการกิจกรรมปลอดคาร์บอนลดโลกร้อน (Carbon Neutral Event) โดยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกิจกรรมต่างๆ ที่ Aeroflex เป็นผู้จัดขึ้น และชดเชยคาร์บอนที่เกิดขึ้นภายในงานให้เป็นศูนย์


            บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจส่งผลให้ในปีบัญชี 65/66 (เม.ย.65– มี.ค.66) บริษัทได้รับการประเมินว่าเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือระดับ 5 ดาว สะท้อนให้ถึงเจตนารมย์ของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัล “ASEAN CG Scorecard” ประจำปี 2564 ประเภท ASEAN Asset Class PLCs มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป ซึ่งมีทั้งสิ้น 234 บริษัท โดยเป็นบริษัทจดทะเบียนไทย 76 บริษัท ในการประกาศรางวัล ASEAN CG Scorecard (ACGS) ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

 

ต้นเดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา รวมถึงได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หรือ CAC (Collective Action Coalition of the Private Sector Against Corruption) แสดงถึงเจตนารมณ์ต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน อีกทั้ง ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 ภายในงาน “SET Awards 2022” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG: ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ ฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX ชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ AEROKLAS และบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ EPP ทั้ง 3 ธุรกิจ ประสบความสำเร็จและเติบโตได้ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นผู้นำทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ มีโรงงานรวมถึงเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมกว่า 100 ประเทศทั่วโลก

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.