Header Ads

Header ADS

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน            สนับสนุนโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงานกกพ.) ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.. ๒๕๕๐” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า
ดันบทบาทสื่อมวลชนเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง        
โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา ๙๗(๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า ด้วยเล็งเห็นบทบาทของสื่อมวลชนไม่ใช่มีความสำคัญเฉพาะการสื่อสารสาธารณะเท่านั้น แต่จะต้องมีบทบาทนำในการเป็น Change Agentหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง โครงการนี้จึงเห็นความสำคัญในการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าทั้งพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เพื่อเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณะ                        
นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะหัวหน้าโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้ามีวัตถุประสงค์ในการสำรวจและค้นหาองค์กรสื่อและสื่อมวลชนที่ใส่ใจเรื่องพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ สร้างการมีส่วนร่วม รณรงค์และขยายผลให้ประชาชนและสังคมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก รวมถึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สนับสนุนพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ โดยเล็งเห็นว่าบทบาทของสื่อมวลชนจะต้องมีบทบาทนำในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์และสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงานไฟฟ้าสู่สาธารณะ                                
ทั้งนี้โครงการฯ จะดำเนินการจัดประชุมในลักษณะ Focus groupจำนวน ๖ ครั้ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยในปี ๒๕๖๒ ได้มีการจัดกิจกรรม Focus Group ไปแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕ ราย ทั้งจากสื่อโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ และครั้งที่ ๒ จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี มีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๒๒ ราย และอีก ๔ ครั้ง จะจัดขึ้นภายในปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมสื่อมวลชนทั่วประเทศ    
นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กล่าวว่า สื่อมวลชนจะเป็นต้นแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารความเข้าใจที่ถูกต้องสู่สาธารณะซึ่งโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้านี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และขยะ แต่จะมีการสัมภาษณ์เชิงลึกสื่อมวลชนในหลายแขนง ทั้งสื่อหนังสือพิมพ์รายวันในส่วนกลางและท้องถิ่น ผู้แทนสื่อวิทยุ FMและท้องถิ่น ผู้แทนสื่อโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ และเคเบิลทีวี  ทีวีดาวเทียมท้องถิ่น และผู้แทนสื่อออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติซึ่งกันและกัน นำไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และสร้างแรงผลักดันเชิงบวกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการสร้างความมั่งคงด้านพลังงานไฟฟ้าไทยในอนาคต
มุ่งสู่การจัดตั้ง "เครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า"
นายมนูญ ศิริวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนักวิชาการอิสระด้านพลังงาน ในฐานะผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า กล่าวว่า  โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการฯ ที่จะเป็นประโยชน์มาก เพราะสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่สาธรณะ โดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดีย ที่ถือว่ากลายเป็นสื่อกระแสหลักของผู้คนในยุค ๔.ไปแล้ว 
 ทั้งนี้คาดว่าสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจในพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และขยะ เกิดเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าและมีการวางแผนในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงมีการเผยแพร่ความรู้นวัตกรรมกิจกรรมและความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.