Header Ads

Header ADS

เวลาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารเสริม: ทำไม เมื่อไหร่ และต้องรับประทานอาหารเสริมอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

 

เวลาที่เหมาะสมในการรับประทานอาหารเสริม:

ทำไม เมื่อไหร่ และต้องรับประทานอาหารเสริมอย่างไร จึงจะได้ประโยชน์สูสุ

โดย เดวิด ฮีเบอร์ ประธานสถาบันเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่

 

          ว่ากันว่าเวลาที่เหมาะสมคืทุสิ่ง และนั่นคือเรื่องจริง แม้แต่ในเรื่องการรับประทานอาหารเสริมโภชนาการ หลายคนโตมากับการรับประทานวิตามินรวมระหว่างอาหารเช้าเป็นประจำ หนึ่งเม็ดต่อวันละครั้ทุวันี้ม่ช่รื่องแปลกที่ผู้คนจะลำดับรายการอาหารเสริมในแต่ละวัน และรับประทานร่วมกับน้ำผลไม้รือเมนูปั่นตอนเช้ เดวิด ฮีเบอร์ ประธานสถาบันเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้แสดงความคิดเห็นในฐานะแพทย์ละผู้ก่ตั้ศูย์โภชนาการมนุย์ห่ง UCLA* ผมได้ทำงานเพื่อให้ความรู้กับุคคลากรด้านสุขภาพและผู้ริโภคเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารเสริม แม้จะมีบทความมากมายไม่รู้จบเกี่ยวกับการรับประทานวิตามิน แต่มีไม่กี่คนที่ข้าใจว่าสิ่งสำคัญไม่ช่เพียงสิ่ที่คุรัประทาน แต่ยังรวมถึงเวลาที่รับประทานด้วย          เมื่อเร็วๆ นี้ การสำรวจลำดับความสำคัด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป ในกลุ่ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 13,000 คน จาก 24 ประเทศโดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นและองค์กรของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร พบว่า 89% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กำลังพยายามพัฒนาสุขภาพ ร่วมกันกับการรับประทานวิตามินและอาหารเสริมเป็นประจำ แม้ว่า 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามก็บอกว่า อยากรู้ประโยชน์ที่แตกต่างของอาหารเสริมที่มีต่สุขภาพ
ทำไม สำคัญกว่า มื่อไหร่

          อัดับแรก สิ่งสำคัคืต้องเข้าใจว่า อาหารเสริมเป็ส่วนเติมเต็มอาหาที่มีประโยชน์ ต่ม่ด้มีไว้เพื่อชดเชยอาหารที่ม่มีประโยชน์ บางครั้งคนเราอาจหลอกตัวเองว่า แม้ว่าจะรับประทานอาหารที่ม่ดีต่สุขภาพ เราก็สามารถชดเชยโภชนาการที่หายไปด้วยการรับประทานวิตามินในปริมาณมากได้ โภชนาการที่เหมาะสม คื สิ่สำคัสำรัสุขภาพที่ดี วิตามินและอาหารเสริมีคุค่าในการรับประกัว่คุณจะได้รับสารอาหารทั้งหมดที่ร่างกายต้องการ ซึ่งจะยกระดับสารอาหาร ไม่ช่ทดแทนรายการอาหารที่มีประโยชน์ในแต่ละวั ซึ่งมีปริมาณที่เหมาะสมของโปรตีน ผลไม้ และผัสีต่างๆ

          ก่อนที่คุณจะรับประทานวิตามิ สิ่สำคัคืต้องปรึกษากับแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวกับเป้าหมาที่ตั้งไว้และรับคำแนะนำรวมถึงเพื่พิจารณาความเข้กันของอาหารเสริมของคุกับยาที่คุกำลัรับประทานอยู่ ในการให้คำแนะนำ แพทย์จะพิจารณาถึปัจัยด้านอายุ สุขภาพโดยรวม และข้อควรพิจารณาทางการแพทย์อื่นๆ

 

ฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก อาหารเสริมส่วนมากควรรับประทานร่วมกับอาหาร

          คุณควรรับประทานอาหารเสริมตามคำแนะนำบนฉลากเสมอ มาเริ่ต้นกันด้วยข้มูที่จำป็นบางประการ วิตามินและอาหารเสริอื่นๆ มากมายสามารถรับประทานร่วมกับอาหารหรือดื่น้ำตามมากๆมีหลายเหตุผลสำรับเรื่องนี้ การรับประทานเป็นการเริ่ต้นกระบวนการย่อยอาหารที่ช่วยให้คนเราย่อยสลายอาหารเสริ สำรับบางคน การรับประทานอาหารเสริมในตอนท้ว่างอาจทำห้รู้สึกคลื่นไส้ตัวการสำคัญบางประการทำห้ระบบย่อยอาหารระคายเคือง ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก แมงกานีส และน้ำมันปลา เนื่องจากผลข้างเคียงด้านการย่ยที่เกิดจากการรับประทานอาหารเสริมเมื่ท้องว่าง บางคนจึงหยุดทานอาหารเสริม และไม่ด้รับโภชนาการสำคัที่ร่างกายต้องการ 
ทั้งนี้ หลายคนบอก
ว่รู้สึดีขึ้นเมื่รับประทานวิตามินพร้อมกับอาหาร

 

ริ่ต้วันของคุณ 

          เดวิด ฮีเบอร์ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า อาหารเสริมมอบสารอาหารที่ไม่มีในมื้ออาหารของคุณ หรือหากมีก็มีน้อย โปรตีมักจะไม่พียงพอในมื้อเช้าและกลางวัน แต่จะมีปริมาณมากเกินไปในอาหารเย็ วิธีที่ดีที่สุดในการเริ่ต้วันของคุคือ การรับประทานอาหารเสริมโปรตีนในรูปแบบของเมนูปั่นเพื่สุขภาพ โปรตีนไม่เพียงจะให้ลังงานที่จำป็กัร่างกายเท่นั้น แต่ยังมีส่วนสำคัต่อระบบภูมิคุ้กันอีกด้วย เมนูปั่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและโปรตีนบาร์ช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่ต้องการในทุมื้ออาหารและหลังออกกำลังกาย 

          การเพิ่วิตามินรวมในกิวัตรตอนช้าของคุวิตามินรวมจะมีประสิธิภาพสูสุดเมื่รับประทานในตอนเริ่ต้นขอวันหรือบริโภคในปริมาณน้อยลงตลอดทั้วั วิตามิบี กระตุ้นการทำงานของระบบเผาผลาญและสมอง แต่อาจจะไม่ดีนักสำหรับเวลาพัผ่อนช่วงค่ำรืก่อนนอน ผมขอแนะนำห้รับประทานวิตามิบีในตอนเช้าเพื่อกระตุ้นพลังงานในตอนเริ่ต้วัน ตรวจสอบฉลากเพื่ดูว่มีคาเฟอีในอาหารเสริมของคุณหรือไม่ ถ้มี ก็อาจกระตุ้นพลังงานที่มีประโยชน์ ต่ย่รับประทานอาหารเสริมเหล่นั้นใน 6 ชั่

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.