การเดินทางและความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 65 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

การเดินทางและความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 65

การเดินทางและความสำเร็จของโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ปี 65


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนหรือ NT รับผิดชอบภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ นอกเหนือจากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลโทรคมนาคม NT ยังได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการดิจิทัลโทรคมนาคม ผ่านโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของ NT ในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยหลายโครงการด้าน Corporate Social Responsibility (CSR) รวมถึงการตอบสนองความต้องการของพันธมิตรและคู่ค้าควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้ง ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)  มุ่งเน้นที่จะเพิ่มโอกาสในการใช้ดิจิทัลโทรคมนาคม เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ด้านเกษตรกรรม สาธารณสุข การศึกษา และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตประจำวัน

 

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.. 2556 จนถึงปัจจุบัน ภายใต้รูปแบบการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการนำธุรกิจหลักของ NT ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน CSR เพื่อสนับสนุนภาคชุมชน และมุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น  Internet of Thing : IoT ผ่านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) แบบทุกมิติ รวมถึงการจัดอบรมการใช้ Social Media ทั้งแบบปฏิบัติการและการเรียนผ่าน E-Learning เพื่อพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง รวมถึงสอนเทคนิคด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ Content บนสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook, YouTube, Website, Tiktok เป็นต้น เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของชุมชน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์ พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ YouTuber ชื่อดังเพื่อสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากยั่งยืน


การเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) ภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club 

NT มุ่งหวังให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ประโยชน์ ยกระดับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ ในฐานะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)  โดยการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยี ระบบอินเตอร์เน็ต และองค์ความรู้ ทักษะในการใช้แพลตฟอร์มเกษตรกรรมอัจฉริยะ (Smart Farming Application) อาทิ การพยากรณ์อากาศ ตรวจวัดสภาพแวดล้อม และภูมิอากาศในพื้นที่แบบเฉพาะเจาะจงตรงพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองได้ รวมถึงบันทึกข้อมูลการเพาะปลูกและจำนวนผลผลิตเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เกษตรกรมีข้อมูลครบถ้วน สำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงการเพาะปลูกในแต่ละรอบได้  รวมถึงการลงพื้นที่ของทีมงาน NT เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการด้านการเกษตรของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์และนำนวัตกรรมพร้อมแอปพลิเคชันใหม่ ๆ เสริมความรู้และนำไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับพื้นที่เกษตรชุมชนนั้น ๆ อาทิ

  • Hello NT แพลตฟอร์มการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรวิทยา ชำนาญไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อการพัฒนาการทำการเกษตรในภูมิภาคอีสาน ณ ชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม
  • นวัตกรรม Smart Pole  หรือ เสาไฟอัจฉริยะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวบรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน ผสมผสานกับเสาไฟส่องสว่าง ไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชุมชน ระบบตรวจสอบสภาพอากาศ หรือจอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร Smart Pole สามารถบันทึก จัดเก็บ และส่งต่อข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ เพิ่มความสะดวกสบาย และยกระดับคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนเทศบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย
  • Smart Kids Code ส่งเสริมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานบอร์ดสมองกลทำงานตามคำสั่ง (Coding) การใช้เทคโนโลยี IoT ในการสร้างหุ่นยนต์ควบคุมการเคลื่อนไหวได้จากทางไกล เพื่อนำมาใช้ในการทำการเกษตร และสามารถปรับใช้งานอื่นๆ ในชีวิตประจำวันในด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกับคนในชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย

โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้ความสามารถหลัก (Core Competency) ในด้านบริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลของ NT ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนเดิมของโครงการกว่า 74 ชุมชน 68 จังหวัดทั่วประเทศ และชุมชนใหม่ต่อเนื่องของปีนี้อีก ชุมชน รวมเป็น 78 ชุมชน 72 จังหวัด โดยปี 2565 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ดำเนินกิจกรรมในการสร้างความรู้ด้านดิจิทัลให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศครบแล้ว จำนวน ชุมชน คือชุมชนตักสิลานคร จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม  ชุมชนโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนเลยรักษ์ ฮักเลย จังหวัดเลย เป็นชุมชนลำดับที่ ของปีนี้ และในปี 2566 NT ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ในอีก จังหวัดที่เหลือ ซึ่งจะทำให้มีชุมชนในโครงการฯ ครบทั้งประเทศรวม 77 จังหวัด 

 

ในอนาคตได้กำหนดแผนงานโครงการที่จะเพิ่มจำนวนชุมชนในพื้นที่ใหม่ควบคู่ไปกับการติดตามต่อยอดเพื่อเพิ่มทักษะและนวัตกรรมใหม่ ๆ กับเยาวชนและชุมชนเดิมให้มากขึ้น เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน IoT หรือ Internet of Things เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เยาวชนนำไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลในระยะยาวอย่างแท้จริง

 

    พร้อมกันนี้ ในปี 2565 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยีแก่ชุมชน เพื่อต่อยอดสร้างโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอ ร่วมกับ YouTuber เพื่อต่อยอดส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม สินค้า และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จัก และส่งเสริมการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับ ชุมชน คือ ชุมชนชุมโค จ.ชุมพร ชุมชนบ้านหนองโขลง จ.สิงห์บุรี ชุมชนบ้านเดื่องกเหนือ และชุมชนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และชุมชนบั้งไฟโก้ จ.ยโสธร  เพื่อแสดงถึงพลังประโยชน์ของโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในชุมชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนเรื่องการแนะนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านโซเชียลมีเดีย เป้าหมายสำคัญในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ไปต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อชีวิตประจำวัน และเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ร่วมกันสร้างอนาคตของประเทศ ร่วมแบ่งปันเทคโนโลยีสร้างสังคมดีไปด้วยกัน สร้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad