Header Ads

Header ADS

เครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลาเครือข่ายสื่อมวลชนไทยฯ จับมือเดินหน้าจัดประชุม ครั้งที่ 2 จังหวัดสงขลา

นายมนูญ ศิริวรรณ (กลาง) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้าซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) ประจำปีงบประมาณ2562 พร้อมด้วยนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (ที่ 4จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็กซ์ โซลูชั่นส์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า และดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน


 เปิดประชุมเครือข่ายสื่อมวลชนฯ ครั้งที่ 2 พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ โดยที่ประชุมเห็นควรให้เครือข่ายฯ เป็นศูนย์กลางในการการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน พร้อมเห็นควรมีการจัดโครงสร้างเครือข่ายฯ เพื่อแบ่งหน้าที่การทำงาน โดยมีผู้นำเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 20สิงหาคม 2563

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.