Header Ads

Header ADS

EXIM Bank จับมือผู้ประกอบการ Startup ยกระดับขีดความสามารถ SMEs สู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ในงาน “EXAC Hackathon”

EXIM Bank จับมือผู้ประกอบการ Startup ยกระดับขีดความสามารถ SMEs สู่โลกธุรกิจยุคใหม่ ในงาน “EXAC Hackathon”

ผ่านพ้นไปแล้ว กับงาน “EXAC Hackathon” อีกหนึ่งงานที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ไทย ผ่านการทำ Solution Matching (การจับคู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ) ระหว่างผู้ประกอบการส่งออกที่มีศักยภาพในการเติบโต ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีจากนวัตกรและผู้ประกอบการ Tech Startups ที่มีความพร้อมด้านนวัตกรรมที่สามารถในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking) , ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) , ด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-Commerce) ,ด้านบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial) รวมถึง ด้านการวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing) ที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมุมมองใหม่ในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยงาน “EXAC Hackathon” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ชั้น Lobby ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นหนึ่งในโครงการอันเป็นพันธกิจหลักของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM Bank ) ในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของ SMEs ไทยในทุกมิติ ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่องจากงาน The Exporter Forum
ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกล่าวต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs
สำหรับงาน EXAC Hackathon ในครั้งนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการที่ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ได้มีโอกาสในการพบปะกับผู้ประกอบการ Tech Startups ที่มีความพร้อมด้านนวัตกรรม ที่มาให้ความรู้ แนวคิด และคำปรึกษาในการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจในทุกมิติ ให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาธุรกิจ รวมถึงการเรียนรู้เทคนิคการบริหารธุรกิจเพื่อการแข่งขันในโลกธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยน solution ในการร่วมมือทางธุรกิจ หรือแนวทางในการทำธุรกิจร่วมกันในอนาคต ตามเจตนารมย์และพันธกิจของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM Bank ที่ต้องการยกระดับและพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมให้เกิดโอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตในการแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.