มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิ StemUp Girls อเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิ StemUp Girls อเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย

มูลนิธิ EDF จับมือมูลนิธิ StemUp Girlsอเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษา พัฒนาศักยภาพนักเรียนไทย

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จับมือมูลนิธิ StemUp Girlsประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรม STEM ศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพให้เข้ากับศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และครูที่ปรึกษาโรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม และโรงเรียนวัดธรรมศาลา จังหวัดนครปฐม ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์ (S = Science)เทคโนโลยี (T = Technology) กระบวนการทางวิศวกรรม (E = Engineering) และคณิตศาสตร์ (M = Math) เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำอย่างมีความสุข สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่พบปะเจอะเจอ เสริมสร้างประสบการณ์ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองและนำไปถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ นักเรียนในโรงเรียนของตนเองต่อไป นอกจากนั้น มูลนิธิ StemUp Girls ยังมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF เผยว่า “มูลนิธิ EDF ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับมูลนิธิ StemUp Girls ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการจัดอบรมให้ความรู้ STEM ศึกษา แก่นักเรียนหญิง เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพและมีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มากขึ้น  สำหรับ EDF  และStemUp Girls ต่างเป็นมูลนิธิที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนมาอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของมูลนิธิ EDF เชื่อว่า การให้โอกาสด้านการศึกษาจะช่วยให้เยาวชนของชาติที่ด้อยโอกาสสามารถนำพาตนเองและครอบครัวหลุดพ้นวงจรวัฏจักรความยากไร้และความไม่รู้ไปสู่การมีอนาคตที่ดีขึ้นได้”

ทางด้านนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF กล่าวว่า “การจัดอบรม STEM ศึกษา ครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับแกนนำจาก 5 โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ได้แก่ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว โรงเรียนวัดทัพหลวง โรงเรียนวัดหนองงูเหลือม และโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้เรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและสร้างเสริมแรงบันดาลใจให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีความสุข แก้ไขปัญหาที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และความเป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับปัจจุบันได้ รวมทั้งนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี มูลนิธิ StemUp Girls ยังได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอซีทีให้โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมด้วย”

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและมีความเท่าเทียมทางการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในโรงเรียนเขตพื้นที่ต่าง ๆ

ในการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มูลนิธิได้รับประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเดอะรีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการดำเนินงานสามารถคลิกได้ที่ www.edfthai.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad