Header Ads

Header ADS

GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 4/2564 พร้อมจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วย


GVREIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาส 4/2564 พร้อมจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วย

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ “GVREIT” เผยผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ ณ สิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 2564 กองทรัสต์มีรายได้จากการลงทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 1,121.97 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 718.18 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนกำไรจากการลงทุนสุทธิต่อรายได้รวมสูงถึงร้อยละ 64

สำหรับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 4 รอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564 GVREIT ดำเนินการจ่ายผลตอบแทนในอัตรา 0.1765 บาทต่อหน่วยทรัสต์ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 143.81 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 2564 กองทรัสต์สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ทั้งหมด 4 ครั้ง รวมเป็นผลประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยเท่ากับ 0.7677 บาท

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และมุ่งพัฒนาตามแนวทางความยั่งยืนซึ่งให้ความสำคัญต่อด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ในปี 2564 กองทรัสต์จึงได้ผลักดันอาคารทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และ สาทร สแควร์ ในการเข้าร่วมการประเมินตามมาตรฐาน GRESB เป็นครั้งแรก โดย GRESB เป็นมาตรวัดระดับสากลที่เข้มงวดและน่าเชื่อถือมากที่สุดสำหรับการวัดประสิทธิภาพความยั่งยืนของอสังหาริมทรัพย์ที่ GVREIT เข้าลงทุน ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความยั่งยืน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการกองทรัสต์ภายใต้กรอบการดำเนินธุรกิจที่ดี

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ได้เดินหน้านโยบายและมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งยังมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี โดยเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนรักษามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เช่าและผู้ใช้บริการอาคาร นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินงานทางกองทรัสต์สามารถรักษาระดับอัตราการเช่าเฉลี่ยในระดับสูงที่ร้อยละ 95 ซึ่งสูงกว่าอัตราเช่าเฉลี่ยของตลาด แต่ปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับปีก่อนหน้า โดย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 กองทรัสต์มีอัตราการเช่าเฉลี่ยของโครงการ Park Ventures Ecoplex และ โครงการ Sathorn Square ที่อัตราร้อยละ 97 และ ร้อยละ 94 ตามลำดับ ทั้งนี้ FPCAMT จะยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด พร้อมกำหนดนโยบาย แผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์เพื่อรองรับกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.