​“ภูมิธรรม” สั่งกรมการค้าภายใน ทำยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

​“ภูมิธรรม” สั่งกรมการค้าภายใน ทำยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ

img

 ​“ภูมิธรรม” สั่งกรมการค้าภายใน ทำยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ

“ภูมิธรรม” เผยคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น มอบกรมการค้าภายในทำยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับ SMEs และให้ อคส. เพิ่มบทบาทบริหารจัดการสินค้าข้าว ข้าวโพด และอื่น ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมไฟเขียวให้ผู้ประกอบการฝากเงินไว้ที่อื่น นอกเหนือจากธนาคารหรือบริษัทเงินทุน และไม่แทรกแซงการคิดค่าเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการ
         
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น ครั้งที่ 1/2566 ว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดทำยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ โดยให้ร่วมกับสมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโลและห้องเย็น และบรรดาสมาชิก ร่วมกันจัดทำ โดยจะต้องทำการเชื่อมโยงข้อมูล การนำนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการ การปรับปรุงการให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารให้ผู้ประกอบการ และ SMEs มาใช้บริการคลังสินค้า ไซโล ห้องเย็นสาธารณะ ซึ่งยุทธศาสตร์จะเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ให้เป็นกลไก สามารถช่วยเหลือ SMEs อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากบริหารให้มีประสิทธิภาพ จะเป็นการลดต้นทุนของ SMEs เท่ากับเป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
         
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ เพิ่มบทบาทในการให้บริการ SMEs และบริหารจัดการสินค้าที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ข้าว ข้าวโพด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อบริหารจัดการให้สินค้าเหล่านี้ มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ เพื่อเป็น National Food Security โดยจะต้องทำงานสอดประสานกับยุทธศาสตร์คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะ ซึ่งทั้ง 2 เรื่อง มีจุดมุ่งหมาย เพื่อยกระดับการบริหารจัดการและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

         
นายภูมิธรรมกล่าวว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตฝากเงินไว้ที่อื่นนอกจากที่ธนาคารหรือบริษัทเงินทุน ตามที่กรมการค้าภายใน ในฐานะฝ่ายเลขานุการเสนอ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และยังมีมติไม่เข้าไปแทรกแซงการเก็บค่าบำเหน็จในการเก็บรักษาสินค้าหรือให้บริการเกี่ยวกับสินค้า โดยเห็นควรให้เป็นไปตามกลไกตลาดปกติและการแข่งขันเสรี แต่ถ้ามีเหตุผลหรือความจำเป็น ก็จะพิจารณาออกประกาศบังคับใช้ต่อไป
         
สำหรับคณะกรรมการชุดนี้ มีบทบาทในการออกประกาศ กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นสาธารณะที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และยังต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดตรวจสอบกฎหมายในความรับผิดชอบที่มีผลใช้บังคับก่อน 27 พ.ย.2562 ว่ามีบทบัญญัติที่ต้องออกกฎเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามหรือไม่ และกรณีเป็นกฎที่หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เอง ให้เร่งรัดให้แล้วเสร็จก่อน 27 พ.ย.2566

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad