Header Ads

Header ADS

วว. จับมือ 3 หน่วยงานจังหวัดเลย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด

วว. จับมือ 3 หน่วยงานจังหวัดเลย ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามความร่วมมือกับ  นายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดเลย ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดเลย นับเป็นการบูรณาการความเชี่ยวชาญของ 4 หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางไทย ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น สนองความต้องการของตลาดในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดเลยให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างและรักษาเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดเลย โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 2 ปี โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ดร.บุณณนิดา โสดา นักวิเคราะห์และวางแผนอาวุโส สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม  ภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย จังหวัดเลย 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.