Header Ads

Header ADS

กรมเจรจาฯ เผยไทยพร้อมบังคับใช้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน

img

กรมเจรจาฯ เผยไทยพร้อมบังคับใช้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยไทยพร้อมบังคับใช้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียน ตั้งแต่ 5 เม.ย.64 หลังเป็น 1 ใน 2 ประเทศแรกที่ให้สัตยาบัน ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที ระบุมีโอกาสในสาขาที่มีศักยภาพ ทั้งสุขภาพ การท่องเที่ยว ก่อสร้าง จัดประชุม นิทรรศการ
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าหลังจากที่ประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement: ATISA) ครบทั้ง 10 ประเทศ เมื่อเดือนต.ค.2563 ว่า ไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศแรก ร่วมกับสิงคโปร์ ที่ได้ให้สัตยาบันความตกลง ATISA ที่จะนำมาใช้แทนกรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน หรือ ASEAN Framework Agreement on Services - AFAS) ที่จัดทำมาตั้งแต่ปี 2538 โดยจะมีผลใช้บังคับตามกำหนดของความตกลง คือ วันที่ 5 เม.ย.2564 ทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงได้ทันที
         
ทั้งนี้ การมีผลใช้บังคับของความตกลง ATISA เป็นความคืบหน้าที่สำคัญของอาเซียนภายใต้เป้าหมายการยกระดับความร่วมมือและการรวมตัวในภาคบริการที่กว้างขึ้นและลึกขึ้น ตามแผนงานประชาเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 (AEC Blueprint 2025) โดยความตกลง ATISA เป็นความตกลงด้านการค้าบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้ให้บริการและนักลงทุนของไทยและสมาชิกอาเซียน ส่งเสริมบรรยากาศการค้าบริการที่สามารถคาดการณ์ได้ จึงเป็นการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในอาเซียน

“ภายใต้ความตกลง ATISA ไทยมีโอกาสขยายการค้าและการลงทุนในสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น บริการด้านสุขภาพ บริการด้านการท่องเที่ยวและที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง บริการด้านก่อสร้าง บริการด้านการจัดประชุม และการจัดนิทรรศการ หรือ MICE เป็นต้น”

นางอรมนกล่าวว่า ความตกลง ATISA เป็นการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านการค้าบริการของอาเซียนให้มีความทันสมัย มีการยกระดับมาตรฐานต่างๆ ในการค้าบริการของอาเซียน เช่น การให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมกับผู้ให้บริการอาเซียน หากประเทศสมาชิกมีการขยายสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมในความตกลงอื่นๆ ในอนาคต (Automatic MFN) กฎเกณฑ์ด้านความโปร่งใสในการใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าบริการ การกำหนดให้มีการเผยแพร่กฎระเบียบต่างๆ ต่อสาธารณะ และการเปลี่ยนรูปแบบข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการให้เป็นมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณี (Negative List)
         
ขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกอาเซียนจะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำข้อผูกพันการเปิดตลาดการค้าบริการเป็นแบบการจัดทำรายการข้อสงวนรายการมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีให้แล้วเสร็จภายใน 7 ปี โดยยังคงรักษาระดับการเปิดตลาดการค้าบริการให้สอดคล้องกับระดับปัจจุบัน หรือข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการของอาเซียน ชุดที่ 10 ไปพลางก่อน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.