​“พาณิชย์”เปิดฟังความเห็นร่างกฎเกณฑ์ออกหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าน้ำตาลปี 67-69 - ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

​“พาณิชย์”เปิดฟังความเห็นร่างกฎเกณฑ์ออกหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าน้ำตาลปี 67-69


img

 ​“พาณิชย์”เปิดฟังความเห็นร่างกฎเกณฑ์ออกหนังสือรับรองนำเข้าสินค้าน้ำตาลปี 67-69

กรมการค้าต่างประเทศ ยกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์ กำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO สำหรับสินค้าน้ำตาลทรายปี 67-69 พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 6-20 ต.ค.นี้

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย ปี 2567 ถึงปี 2569 พ.ศ. … ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 6–20 ต.ค.2566 ก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ฯ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีความตกลง WTO ที่ไทยผูกพันไว้และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ก่อนหน้านี้ ที่ประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2566 ได้เห็นชอบการบริหารการนำเข้าสินค้าน้ำตาลทรายตามความตกลงการเกษตรภายใต้ WTO คราวละ 3 ปี (ปี 2567–2569) โดยกำหนดปริมาณในโควตา 13,760 ตันต่อปี อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 65 และนอกโควตาไม่จำกัดปริมาณ อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 94 และให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีสำหรับสินค้าน้ำตาลทรายปี 2567–2569 โดยในโควตาจัดสรรด้วยวิธียื่นขอก่อนได้รับสิทธิก่อน (First come, first served) จนกว่าจะครบปริมาณที่กำหนด


สำหรับน้ำตาลทรายเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่ไทยผูกพันโควตาอัตราภาษีภายใต้ความตกลง WTO โดย ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พ.ย.2547 เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าปริมาณในโควตา 13,760 ตันต่อปี อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 65 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 94 ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบบริหารการนำเข้าได้ตามความเหมาะสม โดยประสานกับหน่วยงานหรือคณะกรรมการนโยบายที่เกี่ยวข้องของแต่ละสินค้า
         
ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำ (ร่าง) ระเบียบดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www.law.go.th) และเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 6–20 ต.ค.2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DFT Call Center โทร 1385 หรือกองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ โทร 0 2547 5095

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Post Bottom Ad