Header Ads

Header ADS

มช. ยกระดับ Transcript สู่ Digital เป็นแห่งแรกของไทยมิติใหม่มิติใหม่ความก้าวหน้าการศึกษาไทย


มช. ยกระดับ Transcript สู่ Digital เป็นแห่งแรกของไทยมิติใหม่มิติใหม่ความก้าวหน้าการศึกษาไทย


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำร่องให้บริการระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ “Digital Transcript” เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกส่วนงาน โดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เน้นความคล่องตัว และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยได้ค้นหาวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยังยืน ล่าสุด 
ได้พัฒนาระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ “Digital Transcript” เพื่อตอบสนองต่อผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ “Digital Transcript” นี้ จะช่วยให้ผู้รับบริการที่ต้องการเอกสารสำคัญทางการศึกษาสามารถได้รับเอกสารอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากล โดยไม่ต้องเดินทางมารับที่มหาวิทยาลัยหรือรอรับทางไปรษณีย์ รวมถึงการส่งเอกสารไปยังต่างประเทศ เช่น เพื่อการศึกษาต่อ ในขณะเดียวกันยังช่วยลดการใช้กระดาษและทรัพยากรธรรมชาติ 
อื่น ๆ ในการผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษาหลายหมื่นฉบับต่อปี อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในการพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศไทย เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในทุกมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกันใช้เอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ อันจะทำให้เกิดการยอมรับจากผู้ใช้ในวงกว้างต่อไป

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ. ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวนำร่องการให้บริการ Digital Transcript และ อาจารย์ ดร. พฤษภ์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะได้นำเสนอวิดีทัศน์ข้อมูลการให้บริการเอกสารสำคัญทางการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องแห่งแรกในการให้บริการดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้านต่อไป

#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

#CMUSDGs #CMUSDG4 #CMUSDG9 

#SDG4 #SDG9 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.