Header Ads

Header ADS

การปรับปรุงนโยบายดำเนินการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

การปรับปรุงนโยบายดำเนินการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

บมจ. เดอะ วัน ประกันภัย (เดิม บมจ. สินทรัพย์ประกันภัย) ขอชี้แจงเรื่องการปรับปรุงกระบวนการเรียกร้องสินไหมโควิด-19 ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

 การปรับปรุงนโยบายดำเนินการด้านการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหามาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

1. บริษัทฯ ได้จัดทำ Checklist เอกสารที่ต้องยื่นประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีต่างๆ (โดยเป็นไปตามข้อกำหนดประกาศคำสั่งนายทะเบียนฯ) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียกร้องค่า สินไหมทดแทน และแก้ไขปัญหาการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เนื่องด้วยก่อนหน้านี้มีการยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผ่านทางหลายช่องทาง เช่น ผ่านนายหน้า/ตัวแทน ทำให้รายการเอกสารที่แจ้ง ลูกค้าอาจมีการตกหล่นและสื่อสารไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งยังสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ทางออนไลน์

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัทฯ ตามตัวอย่างด้านล่าง Facebook : The One Insurance

Website : https://www.asset.co.th/product.php? id=18

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีพื้นที่จุดรับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 เฉพาะกิจ ที่สนามฟุตซอล Super Star Arena (Superkick) ซอยลาดพร้าว 80 เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่อง สถานที่จอดรถกว่า 200 คัน มีพื้นที่รองรับผู้มาติดต่อได้วันละกว่า 200 ราย ลดการแออัดในการมาติดต่อที่สำนักงานใหญ่ โดยมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคอย่าง เคร่งครัด โดยผู้ที่มาติดต่อที่จุดบริการนี้ จะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น กรณีที่เอกสารครบถ้วน ผู้มาติดต่อจะได้รับกำหนดวันที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนแจ้งให้ทันที (ทั้งนี้เอกสารต้อง นำกลับมาตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง หากเอกสารถูกต้องผู้เอาประกันภัย/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้รับมอบอำนาจ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามวันที่กำหนดหรือเร็วกว่าวันที่กำหนดไว้ โดยจะ มี SMS แจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาภายใน 3 วัน) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตัวอย่างภาพตามด้านล่าง

Link Location : https://goo.gl/maps/G5FkEJTURhRuJN2L7

3. ได้มีการจัดทำ Q&A สำหรับคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 ในกรณีต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และการดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นไปด้วย ความสะดวกรวดเร็ว ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2564 และได้ประกาศผ่านช่องทางสื่อ Online ต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งติดประกาศไว้ที่จุดรับเอกสารซอยลาดพร้าว 80 และสำนักงานใหญ่ด้วย ตามตัวอย่างด้านล่าง Facebook : The One Insurance

4. บริษัทฯ ได้จัดเพิ่มช่องทางการติดต่อสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน COVID-19 โดยเฉพาะ ได้แก่ 4.1 เลขหมายโทรศัพท์ 4-Digit Hotline 1729 กด 7 (24/7) 4.2 ช่องทาง Line Official Account @ONE_COVID

โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการถามตอบข้อซักถามต่างๆ, ติดตามสถานการณ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน, ประสานงานส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเอกสารตกหล่น, ไม่ชัดเจน, แจ้งกำหนดวันที่ จ่ายค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ กว่า 30 ท่าน

4.3 ช่องทาง Inbox Facebook Chat (กล่องข้อความเฟสบุ๊ค) The One Insurance ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ตามตัวอย่างด้านล่าง

5. สำหรับเรื่องร้องเรียน คปภ. กว่า 700 เรื่อง ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้วกว่า 200 ราย และจะดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ยังค้างอยู่ดังกล่าวทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ภายในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 (กรณีที่ตรวจสอบเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วพบว่าไม่ครบถ้วนถูกต้อง ทางบริษัทฯ จะมีการส่ง SMS แจ้งให้ทราบภายในกำหนดระยะเวลา ดังกล่าวเช่นกัน)

ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่17 สิงหาคม 2564 และกำหนดแล้วเสร็จวันที่ 10 กันยายน 2564

6. บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อผู้ติดต่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ไปยังสมาคมนายหน้าประกันวินาศภัย ผ่านทางนายกสมาคมฯ กรณีที่ผู้เอาประกันซื้อประกันผ่านนายหน้าที่ติดต่อเข้ามาสอบถามข้อติดขัดเรื่อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่ซื้อประกันผ่านนายหน้าอีกช่องทางหนึ่ง ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่19 สิงหาคม 2564

7. สำหรับช่องทางการส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน COVID-19 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำข้อแนะนำไว้ตาม Link ในข้อที่ 1 โดยจัดช่องทางการส่งเอกสารไว้ 2 ตามด้านล่าง (สำหรับท่านที่จัดส่งเอกสารมาทางอีเมลล์ก่อนหน้าวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัทฯ ยังคงยึดถือตามอีเมลล์ที่ท่านได้ส่งมา ทั้งนี้ช่องทางอีเมลล์ดังกล่าวได้มีการแจ้งยกเลิกไป อันเนื่องมาจากข้อจำกัด ด้านความชัดเจนของเอกสาร, บางท่านส่งซ้ำหลายอีเมลล์, ส่งแยกเอกสารแต่ละรายการแยกเป็นหลายอีเมลล์ และเพื่อป้องกันการสูญหายตกหล่นของเอกสาร และสะดวกรวดเร็วต่อการเร่ง ดำเนินการพิจารณาเพื่อจ่ายค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ จึงได้ยกเลิกช่องทางการจัดส่งเอกสารทางอีเมลล์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)


ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่18 สิงหาคม 2564

8. เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มเติมแก่ผู้ที่มาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่รองรับเพิ่มเติม โดยมีเต้นท์บังแดด เก้าอี้พักคอย และจุดบริการรับบัตรคิวและเรียกคิว โดยในวันที่ 2-3 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด และ Cashier Cheque ให้ทันที สำหรับท่านที่ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมทดแทนมาตั้งแต่เดือน 5-6-7 และ เอกสารครบถ้วนถูกต้องไปแล้วจำนวนกว่า 150 ราย ทั้งที่ถึงกำหนดวันจ่ายรอบวันที่ 31 สิงหาคม 2564 (ตกหล่นนำเงินโอนเข้าบัญชีไม่ได้ เช่น เลขบัญชีไม่ถูกต้อง), รอบกำหนดวันจ่าย 3-17 กันยายน และสำหรับท่านที่บริษัทฯ จัดเตรียมCashier Cheque ไว้แล้วในวันดังกล่าวอีกจำนวนกว่า 300 ราย แต่ไม่ได้มารับด้วยตนเอง บริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าให้ผ่านระบบ media clearing ทั้งหมดในวันที่ 4-5 กันยายน 2564 เรียนร้อยแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่2-5 กันยายน 2564


9. สำหรับท่านที่ยังเดินทางมาติดต่อโดยตรงที่สำนักงานใหญ่ ซอยรัชดา 26 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 บริษัทฯ ก็ยังจัดสถานที่รองรับไว้เหมือนเดิมตามข้อ 8 แต่จะทำการให้กำหนดวันจ่ายค่าสินไหม ทดแทนเพื่อรอโอนเงินเข้าบัญชีแทนการจ่ายเป็นเงินสดและ Cashier Cheque ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการสัมผัสและการกระจายของโรค ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่: 6 กันยายน 2564

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความล่าช้าในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ อันเนื่องมาจากปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายร้อยเท่าใน เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา ทำให้ระบบการบริการสินไหมเดิมที่ทางบริษัทฯ ได้จัดรองรับไว้ไม่เพียงพอต่อการรองรับอัตราเร่งของจำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศและอัตราการเรียกร้องค่าสินไหม ทดแทนของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างทันการ แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทก็มิได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการเร่งจัดกระบวนการจัดการสินไหมรวมถึงระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศต่างๆ ตั้งแต่ที่ พิจารณาเล็งเห็นการคาดการณ์ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นในปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่งตามมาตรการที่ได้ดำเนินการมาแล้วในข้อ 1-10 ข้างต้น บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถจัดการการเรียกร้อง สินไหมและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงรองรับตัวเลขการติดเชื้อที่คาดการณ์ในอนาคตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และจ่ายสินไหมทดแทนได้ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำ

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย Michael Elkan. ขับเคลื่อนโดย Blogger.